Др сц. Славица Благојевић

Др сц. Славица Благојевић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за физичку хемију и инструменталне методе
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, просторија 004
Телефон: +381 11 3951-286
Фаx: +381 11 3972-840
Email: slavica.blagojevic@pharmacy.bg.ac.rs 

CV


Др Славица Благојевић дипломирала је на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду 1995. године. Магистарску тезу „Активациона енергија Белоусов−Жаботински осцилаторне реакције у различитим устаљеним стањима система” одбранила је 2000. године на Факултету за физичку хемију. Докторску дисертацију „Моделирање утицаја малонске киселине на еволуцију Белоусов−Жаботински осцилаторне реакције” одбранила је 2009. године на Факултету за физичку хемију.

У звање доцента за научну област Физичка хемија на Фармацеутском факултету изабрана је 2011. године. Учествује у извођењу теоријске наставе на интегрисаним академским студијама из предмета Физичка хемија на оба студијска програма и докторским академским студијама из предмета Инструменталне методе. Учествује у реализацији практичне наставе на интегрисаним академским студијама из предмета Физичка хемија, Инструменталне методе и Колоидна хемија на оба студијска програма. Била је ментор и члан комисије за одбрану преко 60 дипломских радова, ментор студентских радова и ментор мастер рада одбрањеног на Факултету за физичку хемију. Коаутор је Практикума из физичке хемије за студенте Фармацеутског факултета.

Др Славица Благојевић је као сарадник учествовала у реализацији четири научна‒истраживачка пројекта. Од 2011. учествује као сарадник на пројекту П172015‒Динамика нелинеарних физичкохемијских и биолошких система са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2013. године учествује као сарадник на европском пројекту у оквиру програма COST (Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems - Chemistry and Molecular Sciences and Technologies, COST Action CM1304.

Објавила је 59 научних радова и саопштења, од којих 19 у водећим међународним и међународним часописима, а 3 у домаћим часописима. На научним скуповима учествовала је са 37 саопштења (33 на међународним скуповима и 4 на скуповима националног значаја).

Рецензент је међународног часописа и радова за International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry.

Учествовала је у изради Каталога опреме Фармацеутског факултета. Од 2013. године је члан Комисије за издавачку делатност Фармацеутског факултета. Члан је Друштва физикохемичара Србије.

Истраживачки интерес обухвата експерименталну анализу нелинеарних неравнотежних хемијских система и њихову примену за одређивање микроколичина различитих аналита (фармацеутски дозирани облици и биолошке течности), моделирање осцилаторних реакција, кинетику сложених осцилаторних система, као и одређивање и испитивање комплекса флавоноида.

Добитник је награда из фонда „Сестре Булајић” за најбољи дипломски рад одбрањен школске 1994/1995. године на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду.

  • Pejić N., Blagojević S., Sarap N., Maksimović J., Anić S., Čupić Ž., KolarAnić Lj.: Perturbations of the Dushman Reaction with Piroxicam: Experimental and Model Calculations. Helvetica Chimica Acta, (2014), 97(1): 47-55.
  • Blagojević S., Anić S., Čupić Ž., Blagojević St., Kolar-Anić Lj.: Numerical evidence of complex nonlinear phenomena of the Belousov−Zhabotinsky oscillatory reaction under batch conditions. Russ. J. Phys. Chem. A, (2013), (87)13: 2140−2145.
  • Blagojevic S., Blagojević St., Pejić N., Begović B., Gajinov S.: Quality and safety of some commercial spices brands. Acta Period. Technol., (2013), 44: 1−9.
  • Pejić N., Maksimović J., Blagojević S., Anić S., Čupić Ž., Kolar-Anić Lj.: Kinetic analytical method for determination of uric acid in human urine using analyte pulse perturbation technique. J. Braz. Chem. Soc., (2012), 23(8): 1450−1459.
  • Blagojević S., Anić S., Čupić Ž.: Influence of most important radicals on the numerically simulated Belousov−Zhabotinsky oscillatory reaction under batch conditions. Russ. J. Phys. Chem. A, (2011), 85(13): 2274−2278.
  • Blagojević S., Anić S., Čupić Ž., Pejić N., Kolar-Anić Lj.: Malonic acid concentration as a control parameter in the kinetic analysis of the Belousov-Zhabotinsky reaction under batch conditions. Phys. Chem. Chem. Phys., (2008), 10(44): 6658-6664.
  • Pejić N., Blagojević S., Vukelić, J., Kolar-Anić Lj., Anić S.: Analyte Pulse Perturbation Technique for the Determination of 6-O Acetylmorphine in Seized Street Drug Samples. B. Chem. Soc. Jpn., (2007), 80(10): 1942-1948.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Kolar-Anić Lj.: Determination of Ascorbic Acid in Pharmaceutical Dosage Forms and Urine by Means of an Oscillatory Reaction System Using the Pulse Perturbation Technique. Anal. Bioanal. Chem., (2007), 389(6): 2009-2017.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Vukojević, V., Mijatović M., Ćirić J., Marković Z., Marković S., Kolar-Anić Lj.: Kinetic determination of morphine by means of Bray-Liebhafsky oscillatory reaction system using analyte pulse perturbation technique. Anal. Chim. Acta, (2007), 582(2): 367-374.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Vukojević V., Kolar-Anić Lj.: Microquantitative Determination of Hesperidin by Pulse Perturbation of the Oscillatory Reaction System. Anal. Bioanal. Chem., (2005), 381: 775-780.