О факултету

Фармацеутски одсек при Медицинском факултету Београдског универзитета основан је 24. октобра 1939. У самосталну високошколску установу Фармацеутски факултет прераста 19. октобра 1945. године. Дуги низ година настава на факултету се одвијала у објектима Медицинског факултета, а од септембра 1991. године Фармацеутски факултет добија своју зграду у улици Војводе Степе 450.

Од оснивања па до краја школске 2020/21. године,  до 30.9.20201. године на Фармацеутском факултету дипломирало је 11330 студената на основним студијама, 2687 на интегрисаним академским студијама, завршило специјалистичке академске студије 1586 студената, специјализирало 1431- специјализација за потребе здравства, одбрањено је 295 магистарских теза и 274 докторских дисертација и завршило докторске академске студије 167 студената.

Поред своје матичне делатности високошколске установе, Фарамацеутски факултет обавља образовне, научне, здравствене, стручне и издавачке послове, као и библиотекарску и музејску активност. Музеј историје фармације је регистрован као званични музеј града Београда.

Факултет остварује своју делатност преко радних једниница. Радне  јединице  Факултета  су:  Радна јединица  Катедре, Радна  јединица Лабораторије, Радна јединица Центри и Радна јединица Заједничке службе. Радну јединицу Катедре сачињава деветнаест (19) катедри и то за: физику и математику, општу и неорганску хемију, аналитичку хемију, органску хемију, ботанику, физичку хемију и инструменталне методе, микробиологију и имунологију, физиологију, фармацеутску хемију, аналитику лекова, фармакогнозију, медицинску биохемију, броматологију, токсикологију “Академик Данило Солдатовић“, фармацеутску технологију и козметологију, фармакологију, фармакокинетику и клиничку фармацију, социјалну фармацију и фармацеутско законодавство, патобиологију. Радном јединицом Заједничке службе руководи секретар Факултета. У оквиру Радне јединице Заједничке службе образују се уже унутрашње јединице (одсек за правне и опште послове, одсек за наставу и студентска питања, одсек за материјалне и финансијске послове, одсек за комерцијалне послове, одсек за одржавање објекта, служба за библиотечке и музејске послове, служба за информационе технологије, служба обезбеђења).

Научноистраживачки рад наставника и сарадника Факултета, одвија се кроз основна, примењена и развојна истраживања са проблематиком која је највећим делом одређена плановима и програмима пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и Програма међународне научне сарадње.

Стручне активности наставника и сарадника повезане су са интензивирањем сарадње са колегама из праксе, али и са бољим квалитетом и већим обимом послова које Факултет обавља по основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са привредним субјектима.

У оквиру здравствене делатности оформљен је Центар за континуирану едукацију који активно ради већ неколико година. Кроз овај Центар, Факултет учествује у процесу сталног стручног усавршавања дипломираних фармацеута и континуираног праћења и преношења савремених кретања фармацеутске науке и праксе. Центар организује курсеве континуиране едукације из свих области фармацеутске струке. Поред овог, основан је Центар за научно-истраживачки рад студената, док је формирање Центра за развој фармацеутске праксе и Центра за иновације у току. На Фармацеутском факултету постоји »Фонд проф. др Иван Беркеш« за награђивање најбољих студената, а крајем 2007. године успостављена је и Годишња награда за најбоље научне радове асистената, сарадника и студената докторских студија.

Студенти Фармацеутског факултета реализују своје активности кроз следеће организације: Студентска организација (NAPSer – National Association of Pharmacy Students, Serbia), Спортско друштво Фармацеутског факултета, Хор „Расковник“ студената Фармацеутског факултета, Фото-секција студената Факултета (PharmArt). Студентске наставне и ваннаставне активности координира студент продекан и Студентски парламент. Студенти фармације активно учествују у раду Европске асоцијације студената фармације (EPSA – European Pharmaceutical Student Association) и Интернационалне асоцијације студената фармације (IPSF – International Pharmaceutical Student Federation). Такође, сарађују и са студентима других факултета, нарочито у оквиру медицинске групације у Београду и Републици Србији. 

Фармацеутски факултет је члан Интернационалног удружења фармацеута (International Pharmaceutical Federation, FIP), а од 2002. године и Европске асоцијације фармацеутских факултета (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP). 

Мисија Фармацеутског факултета као високо-образовне установе је да образује и оспособи стручњаке компетентне за све аспекте лека и рад у клиничком лабораторијама, као и за пружање одговарајућих услуга у свим доменима фармацеутске делатности, што свеукупно доприноси унапређењу здравственог система.

Студенти фармације, стичу знања и вештине за активно учествовање у производњи, промету и маркетингу лека, промоцији здравља, превенцији и лечењу болести, као и за лабораторијски рад, примену и значај лабораторијских анализа за дијагнозу, праћење и прогнозу болести.

У циљу унапређења знања и вештина фармацеута, факултет развија и подржава истраживачке пројекте и сарађује са научном јавоншћу у земљи и иностранству, а такође се бави и издавачком делатношћу.