Конкурс за упис у прву годину студија школске 2016/17 - други уписни рок

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

 расписује

 КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

- ДРУГИ УПИСНИ РОК -

Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет уписује у прву годину интегрисаних академских студија у другом уписном року:

 1. Пет студената на студијски програм Фармација на енглеском језику, сви у статусу самофинансирајућих студената,
 2. Два студента, држављана Републике Србије, који су средњу школу завршили у иностранству школске 2015/16. године (на основу Одлуке Владе Републике Србије, Сл. гласник број 50. од 3. јуна 2016. године), а који нису конкурисали у првом конкурсном року. Приликом пријаве на Конкурс, кандидати се изјашњавају за који студијски програм конкуришу (Фармација или Фармација-Медицинска биохемија). Ови кандидати се уписују на студије у статусу студента који се финансира из буџета ако остваре најмање 51 бод. 
 3. Студенте без полагања пријемног испита

Упис кандидата на студијски програм Фармација на енглеском језику и кандидата држављана Републике Србије, који су средњу школу завршили у иностранству школске 2015/16. године врши се на основу редоследа на Коначним ранг листама, које су одвојене за ове две категорије. Ранг листа се формира на темељу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата пријемног испита (максимални број бодова је 100). Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у И, ИИ, ИИИ и ИВ разреду, помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Пријемни испит је писмени, траје 180 минута, а чине га тестови из Математике и тестови из Хемије. По основу пријемног испита кандидат може да освоји највише 60 бодова (30 бодова из Математике и 30 бодова из Хемије).

Да би кандидат стекао статус студента који студира на терет буџета Републике Србије мора постићи најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

 

 

УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФАРМАЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Кандидати, држављани Републике Србије и страни држављани, који конкуришу за упис у прву годину интегрисаних академских студија Фармација на енглеском језику,  полажу пријемни испит на енглеском језику.

Школарина за студијски програм Фармација на енглеском језику износи 3.500,00 евра у динарској противвредности (могућност плаћања у 4 рате) и за држављане Републике Србије и за стране држављане.

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

Кандидати, држављани Републике Србије, који су средњу школу завршили у иностранству школске 2015/16. године, уписују се на Факултет на основу посебне ранг-листе у оквиру броја студената чије се студије финансирају из буџета (2 места), а на основу Одлуке Владе Републике Србије (Сл. гласник број 50. од 3. јуна 2016. године).

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати решења о нострификацији школских докумената. Поступак нострификације школских докумената стечених у иностранству обавља Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Немањина 22-26, Београд).

Пријављивање кандидата у другом уписном року обавиће се:

-  1. и 2. септембра 2016. године од 9:00 до 14:00 часова у Одсеку за наставу и студентска питања (шалтер сала) Фармацеутског факултета, ул. Војводе Степе 450.

Документа потребна за пријаву на Конкурс

Држављани Републике Србије

 1. Пријавни лист (добија се на Факултету)
 2. Фотокопија (не треба да буде оверена) извода из матичне књиге рођених и оригинал на увид
 3. Фотокопије (не треба да буду оверене) сведочанства о завршеним разредима четворогодишње средње школе и оригинали на увид
 4. Фотокопија (не треба да буде оверена) дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту и оригинал на увид
 5. Доказ о уплати 5.000,00 динара, на име трошкова организације и спровођења Конкурса на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189 (за кандидате наше држављане који су средњу школу завршили у иностранству и за кандидате држављане Републике Србије који конкуришу на студијски програм Фармација на енглеском језику).
 6. Преведене и оверене фотокопије оригиналних школских сведочанстава издатих у иностранству и оригинал на увид и решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о нострификацији ових докумената (за кандидате држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству 2015/16. године)

Предата фотокопирана документа се не враћају.

Приликом предаје докумената кандидат ће добити оверену потврду о пријави на конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање пријемног испита.

 Страни  држављани

Страни држављани подносе следећа документа:

 1. Пријавни лист (добија се на Факултету)
 2. Фотокопије оригиналних докумената из средње школе која морају бити преведена код судског тумача и решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о нострификацији ових докумената и оригинали на увид
 3. Фотокопија оригиналног извода из матичне књиге рођених, преведеног код судског тумача и оригинал на увид
 4. Потврда о регулисаном боравку (може се прибавити у МУП Београд, Одељење за странце, Савска 35, Београд)
 5. Доказ о уплати 7.000,00 динара, на име трошкова организације и спровођења Конкурса  на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189
 6. Приликом уписа кандидат страни држављанин  је  дужан  да достави потврду да је здравствено осигуран (може се прибавити у Одељењу за инострано осигурање, Немањина 30, Београд).

 Предата фотокопирана документа се не враћају.

Приликом предаје докумената кандидат ће добити оверену потврду о пријави на конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање пријемног испита.

Пријемни испит и резултати испита

Пријављени кандидати полажу пријемни испит из Математике и Хемије, 5. септембра 2016. год. од 10:00 до 13:00 часова. Кандидати су дужни да буду на Фармацеутском факултету најкасније до 9:30 часова.

Решења испитних задатака биће истакнута на огласној табли и интернет страници Факултета 5. септембра 2016. год. у 15:00 часова.

Ранг листе кандидата

Прелиминарне ранг листе кандидата биће објављене на огласној табли и интернет страници Факултета 6. септембра 2016. године у 10:00 часова.

Приговори на број бодова са прелиминарне ранг листе подносиће се Комисији за упис 7. септембра 2016. год. у времену од 9:00 до 11:00 часова. Приговор се подноси преко архиве Факултета, на посебном формулару (добија се на Факултету). Одлуке Комисије за упис, на евентуално поднете приговоре, биће саопштене кандидатима 7. септембра 2016. год. у 11:30 часова.

Учесник Конкурса који није задовољан одлуком Комисије за упис, може да поднесе жалбу Декану Факултета 7. септембра 2016. год. од 12:00 до 14:00 часова. Жалба Декану Факултета се подноси на посебном формулару (добија се на Факултету). Одлуке Декана, на евентуално поднете жалбе, биће саопштене кандидатима 7. септембра 2016. год. у 14:30 часова.

Коначна ранг листа кандидата биће објављена 7. септембра 2016. год. до 15:30 часова

Упис кандидата

Упис кандидата са коначне ранг лис­те на интегрисане академске студије Фармација на енглеском језику и са коначне ранг листе за кандидате држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству 2015/16, обавиће се 8. септембра 2016. године у периоду од 11:00 до 14:00 часова.

Кандидати који су стекли право уписа, а нису се уписали на време, дефинитивно губе право уписа.

Документа потребна за упис кандидата за студијски програм Фармација на енглеском језику и кандидата држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству школске 2015/16. године

 Кандидати који стекну право на упис подносе следећа оригинална документа

-  извод из матичне књиге рођених,

-  сведочанства о завршеној средњој школи,

-  диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (држављани Републике Србије)

- оригинална школска документа, превод школских докумената и решење о нострификацији школских докумената из Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству)

-  доказ о уплати 2.200,00 динара на име трошкова уписнине на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189

-  две идентичне фотографије формата 3,5x4,5 цм,

- потврда о уплати прве рате школарине (875,00 евра у динарској противвредности) на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189, за кандидате који уписују студијски програм Фармација на енглеском језику

- уговор о студирању, за кандидате који уписују студијски програм Фармација на енглеском језику (добија се на Факултету)

-  потврда о регулисаном боравку, за кандидате стране држављане (може се прибавити у МУП Београд, Одељење за странце, Савска 35, Београд)

- потврда о здравственом осигурању, за кандидате стране држављане (може се прибавити у Одељењу за инострано осигурање, Немањина 30, Београд)

Важна напомена: сваки кандидат који је стекао право на упис, на Факултету добија индекс и ШВ обрасце (не треба их куповати). 

 

УПИС СТУДЕНАТА БЕЗ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

У прву годину студија, без полагања пријемног испита може се уписати:

лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању

студент који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на другом студијском програму академских студија на истом или другом универзитету.

лице коме је престао статус студента у складу са Законом, ако је претходно положило све прописане испите на првој студијској години, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова.

Наведена лица могу се уписати само као самофинансирајући студент.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на високошколску установу уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије, одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно – научно веће Факултета.

Лице које подноси захтев за упис без полагања пријемног испита доставља Факултету:

1. писани захтев за упис

2. захтев за признавање испита, студијски програм са матичног факултета, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству, обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Писани захтев (молбу) за упис у школску 2016/17. годину кандидати треба да поднесу радним данима у периоду од 12.09. до 5.10. 2016. године, у времену од 11:00 до 14:00 часова, у Одсеку за наставу и студентска питања.

Подношење захтева за упис и признавање испита после завршеног другог факултета износи 33.000,00 динара, а подношење захтева за прелаз после завршене прве године (са остварених 60 ЕСПБ) на другом факултету износи 6.500,00 динара. Уплате се врше на жиро рачун број 840-1127666-05, шифра плаћања 189.

НапоменаСкреће се пажња студентима који подносе захтев за упис и признавање испита после завршене прве године, да се не исписују са матичних факултета док се не реши њихов захтев.