Пројекти

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници запослени на Катедри

Носилац пројекта

175045

Испитивање механизма дејства, интеракција и токсичних ефеката адјувантних аналгетика

Радица Степановић-Петровић

Радица Степановић-Петровић; Ненад Угрешић; Маја Томић; Ана Мицов

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

175088

Испитивање ефекта и механизма деловања различитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима

Ненад Угрешић

Ненад Угрешић; Александра Новаковић; Марија Маринко

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

175076

Бихејвиорални ефекти понављане примене новосинтетисаних супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања ГАБА A рецептора: поређењe са стандардним психофармаколошким лековима

Мирослав Савић

Мирослав Савић; Марија Милић; Јована Ковачевић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије