Опште информације

Шеф катедреРедовни професор др сц. Бранислава Миљковић

Настава на Катедри за фармакокинетику и клиничку фармацију:

  • Интегрисане академске студије у оквиру предмете:

Шифра

Предмет

Семестар

Тип

Статус

Часови наставе

ЕСПБ

Студијски програм

5МРФ4ОФРК

Фармакокинетика

VII

НС

О

45+45

6

МФ

5МРФ4ИОКФ

Одабрана поглавља клиничке фармакокинетике

VIII

СА

ИБ

15+30

4

МФ

5МРФ5ОКЛФ

Клиничка фармација

X

СА

О

45+60

6

МФ

5МРБ4ОФРК

Фармакокинетика

VII

НС

О

45+45

6

МФ-МБ

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни. Студијски програми: МФ – магистар фармације, МФ-МБ – магистар фармације-медицински биохемичар. 

Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију је матична за ужу научну област фармакокинетика и клиничка фармација на Универзитету у Београду. 

У оквиру Катедре обавља се научно-истраживачки рад који обухвата популациону фармакокинетичку анализу, моделовање и симулације фармакокинетичких података, метаболизам лекова, фармакокинетичку процену одређених терапијских проблема као и испитивања комплијансе, интеракција и нежељених реакција лекова.

Клиничка фармација и фармацеутска здравствена заштита представљају нове области истраживања од посебног значаја за фармацеутску струку. Поред научно-истраживачког, у домен рада Катедре спада и испитивање биолошке расположивости и еквивалентности препарата лекова, писање експертских мишљења за протоколе клиничких фармакокинетичких студија и процена студија биолошке расположивости и еквивалентности препарата лекова потребна за издавање дозволе за стављање лека у промет. 

Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију организује и учествује у курсевима континуиране едукације за фармацеуте.

Студенти могу одабрати тему завршног рада из области које су покривене предметима интегрисаних академских студија са Катедре за фармакокинетику и клиничку фармацију. Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију је укључена у различите ваннаставне активности студената које подразумевају различите едукативне курсеве и пројекте (нпр. Фармакотерапијски приступ, Саветовање пацијената). Такође је ангажована у вођењу студентских научно-истраживачких радова.