Историјат

Предмет Општа и неорганска хемија студенти фармације слушају од оснивања Фармацеутског одсека, при Медицинском факултету у Београду (1939). Настава  Опште и неорганске хемије, у првим годинама само теоријска,  одвијала се у оквиру постојећег Хемијског института при Медицинском факултету са фондом часова теоријске наставе који се мењао од 3-5 часова недељно (1939-1941). У току Другог светског рата, у периоду 1941-1944. настава је обустављена на Београдском Универзитету.

Године 1945. по прерастању Фармацеутског одсека Медицинског факултета у самостални Фармацеутски факултет, оформљен је Институт за неорганску и аналитичку хемију. Посебна заслуга за формирање овог Института припада проф. др Петру Матавуљу, професору хемије на Медицинском факултету, који је истовремено био и први управник новоформираног Института. У периоду 1939-1941, професор Матавуљ био је старешина Фармацеутског одсека, а касније је постављен за првог декана самосталног Фармацеутског факултета. Следећи управник био је проф. др Радивоје Живадиновић, који је истовремено  постављен и за доцента за предмет Неорганска хемија. Др Радивоје Живадиновић је први стални наставник Неорганске хемије од оснивања Фармацеутског факултета у Београду. Након одласка професора Живадиновића 1957. године, за доцента за неорганску хемију постављена је проф. др Загорка Филиповић, која је предавала Аналитичку хемију до доласка проф. др Јоланде Хојман на Фармацеутски факултет.

Године 1974. Институт за неорганску и аналитичку хемију прераста у два одвојена Завода, па се та година практично може сматрати као година оснивања самосталног  Завода за општу и неорганску хемију. Завод за општу и неорганску хемију се од оснивања (1974) налазио на ИВ спрату зграде Патолошког института, Медицинског факултета. У новој згради Фармацеутског факултета изграђеној 1991. године, Завод за општу и неорганску хемију се налази у приземљу објекта А. Располаже са салом за студентске вежбе, са 24 радна места, лабораторијама за научно-истраживачки рад и кабинетима за наставнике и сараднике. Статутом факултета 1998. године Завод за општу и неорганску хемију мења назив у Институт за  општу и неорганску хемију, а од 2010. године у Катедру за општу и неорганску хемију.

Први управник Завода/Института/Катедре за општу и неорганску хемију била је проф. др Загорка Филиповић (1974-1976), а затим следе проф. др Анђелија Стефановић (1976-1984), проф. др Мирослав Бресјанац (1984-1993), проф. др Загорка Корићанац (1993-2003),  проф. др Татијана Јовановић (2003-2013), проф. др Мира Чакар (2013-2016) и проф. др Гордана Поповић (2016-2019).

Као асистенти, краће или дуже време, радили су: дипл. пх. Димитрије Ћирковић (1955-1960), мр. сц. пх. Милена Благојевић (1961-1986), дипл. пх. Катица Шапоњац (1968-1970), мр. сц. пх. Надежда Антонијевић (1978-1981), мр. сц. пх. Његосава Мијатовић (1976-1981), дипл. пх. Силвија Стојић (1970-1974) и дипл. хем. Ана Џамбаски (1998-2000).

Студенти фармације оба програма (Фармација и Фармација – Медицинска биохемија) данас изучавају предмет Општу и неорганску хемију у првој години. Настава се одвија путем теоријских предавања и вежби које обухватају експериментални рад, стехиометрију и проверу знања путем колоквијума. Испит из Опште и неорганске хемије полаже се писмено.

Хемија раствора, нови предмет на Катедри за општу и неорганску хемију, уведен је 2007. године, као изборни предмет друге године Интегрисаних академских студија – студијски програм Фармација. Настава на овом предмету састоји се од предавања, рачунских вежби, семинарских радова и писменог испита.

Наставници и сарадници са Катедре аутори су 18 универзитетских уџбеника. Први дипломски рад је на Катедри одбрањен 1994. године, а до краја 2018. одбрањено је укупно 924 дипломска и завршна рада.Наставници Катедре били су ментори 5 докторских дисертација, 3 магистарске тезе и великог броја студентских научних радова.

Предмет Општа и неорганска хемија је 2014., 2015. и 2018. године оцењен од стране свршених студента Факултета за најбољи обавезни предмет на студијском програму Фармација.

Коришћени подаци из монографије: М. Меденица, Д. Ивановић: 60 година Фармацеутског факултета у Београду 1945–2005, Фармацеутски факултет, Београд 2006.