Опште информације

Шеф катедреРедовни професор др сц. Невена Арсеновић Ранин

Наставници и сарадници Катедре за микробиологију и имунологију баве се образовањем, научно-истраживачким и стручним радом.

Наставна делатност обухвата реализацију или учешће у реализацији наставе на додипломским  и свим видовима последипломских студија.

Настава се реализује у оквиру:

  • Интегрисаних академских студија према студијском програму акредитованом 2013. године у оквиру предмета:

Шифра

Предмет

Семестар

Статус

Часови наставе

ЕСПБ

Студијски програм

Ф2О4

Имунологија

ИИИ

О

30+30

5

фармација

Б2О4

Имунологија са имунохемијом

ИИИ

О

45+45

6

фармација-медицинска биохемија

Ф2О9

Микробиологија

ИВ

О

60+30

6

фармација

Б2О9

Микробиологија

ИВ

О

60+30

6

фармација-медицинска биохемија

Ф3И3

Одабрана поглавља микробиологије

ВИ

ИБ

15+15

2

фармација

Б3И3

Лабораторијска микробиологија

ВИ

ИБ

15+15

2

фармација-медицинска биохемија

Ф5И4

Основи фармацеутске биотехнологије

X

ИБ

30+15

3

фармација

Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни.

  • Специјалистичких академских студија:

Биолошки лекови (предмети: Имунологија, Биотехнолошки лекови, Вакцине, Трансплантација, Имуноглобулини и други стабилни продукти хумане плазме, Имуностимуланси, Имуносупресивни лекови, Антибиотици са имуномодулаторним својствима)

Пуштање лека у промет (предмети: Фармацеутска микробиологија, Производња стерилних лекова- конвенционални и биолошки лекови)

Биохемијска дијагностика (предмет: Микробиологија)

  • Специјалистичке студије за потребе здравства:

- Медицинска биохемија (предметМикробиологија)

Санитарна хемија (предметОснове микробиолошког испитивања намирница и вода)

Токсиколошка хемија (предметОдабрана поглавља физиологија и имунологије)

  • Уже специјалистичке студије за потребе здравства:

- Клиничка имунохемија (предметиОдабрана поглавља из имунологије, Имунохемија, Имунохемијске методе)

  • Докторске академске студије:

Фармацеутска микробиологија (предмети: Микробиологија 1, Микробиологија 2, Имунски одговор у инфекцији, Молекулски механизми резистенције на на антимикробне лекове, Молекуларне методе и рекомбинантна технологија, Примена микроорганизама у медицини и фармацији, Одабрана поглавља микологије, Вакцине, Фактори вируленције патогених микроорганизама, Лабораторијске методе у паразитологији)

Фармакологија (предмети: Молекулска и целуларна имунологија, Имунофармакологија, Методологија у имунофармакологији, Неуроендокриноимуномодулација, Инфламација и анти-инфламацијски агенси)

Медицинска биохемија (предмет: одабрана поглавља имунохемије)

Наставници и сарадници су аутори наставне литературе:

- Димитријевић, М., Поповић, М.: Имунотерапија, нове терапијске могућности. У књизи: Поповић, М. и сарадници: Реуматичне и сродне болести: дијагноза и терапија, Београд 2000.

Невена Арсеновић-Ранин, Зорица Стојић-Вуканић, Биљана Буфан. Приручник за практичну наставу из имунологије и имунохемије. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Београд. 2007.

- Јелена Антић Станковић: Микроорганизми као узрочници побачаја, малформација плода и конгениталних инфекција. У књизи:  Здравље жена у Србији Промоција здравља, превенција болести и терапија; група аутора. Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду; 2009.

- Невена Арсеновић-Ранин, Зорица Стојић-Вуканић, Биљана Буфан. Методе у имунологији и имунохемији. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Београд. 2012.

-Валентина Арсић Арсенијевић, Сузана Оташевић, Марина Миленковић, Душан Павлица,  Медицинска микологија и паразитологија (за студенте медицине, фармације и стоматологије), Издавач Центар за иновације у микологији, Београд, Друштво медицинских миколога Србије, 2012.

- Марина Миленковић, Невена Арсеновић-Ранин. Општа и специјална бакериологија. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Београд. 2013

- Ј. Антић Станковић, Б. Божић, С. Станковић: Инфекције и имунски одговор Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, 2015.

 

Катедра за микробиологију и имунологију организује и учествује у реализацији курсева континуиране едукације за фармацеуте, као и у изради студентских научно-истраживачких радова и завршних радова.

Наставници и сарадници у оквиру научно-истраживачке делатности обављају базична истраживања везана за имуномодулаторни ефекат фармаколошких супстанци, механизам настанка и имуномодулацију аутоимунских и инфламаторних болести, утицај неуроендокриног система на диферентовање Т лимфоцита, испитивање цитотоксичности и антимикробне активности новосинтетисаних једињења и производа биљног порекла и молекуларне механизме резистенције на бета-лактамске антибиотике код Грам-негативних бактерија. Ова истраживања остварују се учешћем наставника и сарадника Катедре на националним пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и учешћем на међународним пројектима.

У оквиру стручне делатности, Катедра остварује сарадњу са привредом (фармацеутским компанијама и апотекама које израђују магистралне лекове) у области испитивања микробиолошке контроле лекова и медицинских средстава.