Опште информације

Шеф катедре: Редовни професор др сц. Бранислава Лакушић

Наставници и сарадници Катедре за ботанику се баве фундаменталним и апликативним истраживањима флоре Балканског полуострва. Истраживања обухватају морфо-анатомску и биохемијску променљивост врста на нивоу популација; морфолошке и анатомске карактеристике значајне у идентификацији биљака (биљних дрога); биолошке и еколошке функције етарских уља; варијабилност етарских уља у зависности од еколошких услова станишта. Катедра за ботанику је опремљена, кадровски и материјално за сваку врсту детерминације биљака и биљног материјала (таксономска идентификација, распрострањење, морфолошка и анатомска анализа).

На Катедри за ботанику обављају се:

  • Интегрисане академске студије у оквиру предмета:
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
Ф2О8 Ботаника IV TM O 45+45 7 МФ
Ф2И4 Лековите биљке и животна средина VI ТМ ИБ 30+15 3 МФ

Тип предмета: ТМ – теоријско методолошки. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни. Студијски програми: МФ – магистар фармације.

Наставници учествују у реализацију и наставе за: 

  • Специјалистичке студије за потребе здравства из фармакогнозије
  • Докторске академске студије - Фармакогнозија

Наставници и сарадници Катедре за ботанику обезбедили су потребну наставну литературу за теоријску и практичну наставу (уџбеник, практикум, ауторизована скрипта) и тиме студентима омогућили квалитетно и ефикасно студирање.

Научноистраживачки рад обухвата разноврсну научну проблематику из области ботанике, екологије, фармације, а остварује се кроз пројекте које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Наставници Катедре за ботанику имају сарадњу и са другим факултетима и научноистраживачким институтима у земљи и иностранству.