Опште информације

Шеф катедре: Ванредни професор др сц. Јадранка Одовић

Катедра за аналитичку хемију се бави развојем и валидацијом аналитичких метода на нивоу следећих инструменталних техника: спектроскопске (FAAS/FAESETAASICP-AESXRF, IR, Раман, флуориметрија, деривативна спектрофотометрија); сепарационе (HPLCTLCMEKCCLECSPE); електроаналитичке (потенциометрија, волтаметрија – савремене «сtrupping» технике), ензимске. Наведене методе се примењују у анализи синтетичких и реалних узорака – лека, серума, урина, дијализата, ткива, биљака, земљишта, вина, вода, хране у циљу одређивања фармаколошки активних једињења, метала/неметала, елементних врста). У анализи добијених резултата примењују се одговарајуће униваријантне и мултиваријантне (хемометријске) методе.

На Катедри за аналитичку хемију изводе се:

  • Интегрисане академске студије у оквиру предмета:

Шифра

Предмет

Семестар

Тип

Статус

Часови наставе

ЕСПБ

Студијски програм

Б1И1

Увод у лабораторијски рад

I

АО

ИБ

0+30

3

фармација-медицинска биохемија

Ф1О9

Аналитичка хемија I

II

АО

О

30+30

4

фармација

Б1О9

Аналитичка хемија I

II

ТМ

О

30+30

4

фармација-медицинска биохемија

Ф2О2

Аналитичка хемија II

III

АО

О

45+45

7

фармација

Б2О2

Аналитичка хемија II

III

ТМ

О

45+45

7

фармација-медицинска биохемија

Ф2И4

Одабрана поглавља аналитичке хемије

IV

ТМ

ИБ

15+15

2

фармација

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни. Студијски програми: МФ – магистар фармације, МФ-МБ – магистар фармације-медицински биохемичар.

  • Специјалистичке студије за потребе здравства из санитарне хемије

Наставници Катедре за аналитичку хемију су обезбедили студентима потребну уџбеничку литературу (један универзитетски уџбеник, два практикума, збирку задатака и ауторизована скрипта), како за практичну, тако и за теоријску наставу.

Наставници Катедре за аналитичку хемију наставили су континуитет у едукацији студената у оквиру научно-истраживачког рада (радови презентовани на одговарајућим скуповима и награђивани од стране Универзитета).