Опште информације

Шеф катедреРедовни професор др сц. Мира Зечевић

Катедра за Аналитику лекова се бави наставним, стручним и научно-истраживачким радом у области анализе лекова.

Наставна активност: Програм теоријске и практичне наставе једног обавезног и четири изборна предмета који се реализују на интегрисаним академским студијама обухвата испитивање квалитета лекова и медицинских средстава према фармакопејским и другим регулаторним поступцима. Испитивања обухватају идентификацију и одређивање садржаја активних и помоћних супстанци, нечистоћа и деградационих производа лекова и медицинских средстава, као и развој, оптимизацију и валидацију, метода за њихову анализу. У оптимизацији и валидацији метода поред класичног, заступљен је и хемометрјски приступ.

Стручна активност: Сарадња са привредом у области испитивања и контроле лекова, ангажовање наставника и сарадника у стручним телима и удружењима ван факултета (Министарство здравља Републике Србије, АЛИМС...).

Научноистраживачка активност: обухвата веома широку и разноврсну научну проблематику из области фармацеутске аналитике, а остварује се кроз више пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Наставници и сарадници Катедре кроз научни рад остварују успешну сарадњу са многим научноистраживачким институцијама и факултетима, како у земљи тако и у иностранству, а што се може сазнати из њихових појединачних биографија.

Катедра реализује или учествује у реализацији свих видова последипломских студија.
Катедра реализује (је реализовала) у оквиру:

 • Интегрисаних академских студија према програму акредитованом 2008. године, смер магистар фармације (МФ), предмете:

Шифра

Предмет

Семестар

Тип

Статус

Часови наставе

ЕСПБ

Студијски програм

5MRF5OFAN

Фармацеутска анализа

IX

СА

O

60+45

6

МФ

5MRF5IFRL

Фармацеутска регулатива у контроли лекова

X

СА

ИБ

30+15

5

МФ

5MRF4IEDA

Експериментални дизајн у фармацеутској анализи

X

СА

ИБ

30+15

5

МФ

5MRF4IMES

Медицинска средства (већи део програма)

VIII

СА

ИБ

25+20

5

МФ

5MRF4ISPF

Спортска фармација (већи део програма)

VIII

СА

ИБ

25+20

5

МФ

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни.

 • Специјалистичких академских студија:Козметологијапредмет
  • Испитивање и контрола козметичких производа (О)
 • Специјалистичких академских студија: Пуштање лека у промет, предмете:
  • Активне фармацеутске супстанце и ексципијенси (О, половина програма)
  • Фармацеутска анализа (О)
  • Материјали за паковање и амбалажа (ИБ, већи део програма)
  • Медицинска средства и медицински гасови (ИБ, већи део програма)
  • Примена оптимизационих техника у фармацеутском истраживању и развоју (ИБ, већи део програма)
 • Специјализације за потребе здравства: Испитивање и контрола лекова, предмете:
  • Аналитика лекова (Правилник Министарства здравља Републике Србије, 1993.)
  • Регулатива у контроли лекова  (Правилник Министарства здравља Републике Србије, 2010.)
  • Фармацеутска анализа (Правилник Министарства здравља Републике Србије, 2010.)
 • Докторских академских студија:модул Фармацеутска хемија  (програми 2006. и 2008.), предмете:
  • Принципи савремене фармацеутске анализе И  (О)
  • Принципи савремене фармацеутске анализе  ИИ (О)
  • Механизми деградационих реакција и порекло нечистоћа (О)
  • Спектроскопске методе за доказивање структуре и степена фармацеутске чистоће(ИБ)
  • Сепарационе методе у синтези и чистоћи фармацеутских супстанци (ИБ)
 • Докторских академских студија:модул Аналитика лекова,од 2013, школске године, све предмете.
 • Докторских академских студија:модул Фармацеутска технологија  од 2006. односно 2013. школске године, предмети
  • Аналитика лекова (ИБ)
  • Фармацеутска анализа и контрола лекова (ИБ)
 • Докторских академских студија:модул Козметологија; предмет
  • Испитивање и контрола  козметичких производа (ИБ)

Катедра је матична за ужу научну област Аналитика лекова на Универзитету у Београду.

Катедра за Аналитику лекова организује и учествује у реализацији курсева континуиране едукације за фармацеуте претежно запослене у фармацеутској индустрији. Наставници и сарадници катедре учествују у вођењу студентских научно-истраживачких радова и менторству завршних радова студената.