Уписи година на свим видовима последипломске наставе за школску 2017/2018 годину

Упис студената за све године, осим прве, докторских академских и специјалистичких академских студија, обавиће се, радним данима, у периоду од 16.10.2017. до 27.10.2017. године у Одсеку за наставу и студентска питања Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета у времену од 9 до 15 часова.

Сви студенти су у обавези да приступе упису, без обзира коју годину студија уписују, док им траје рок за завршетак студијског програма који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су уписани, на основу чл. 94. ст.1. тач. 4. Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 и 45/2015).

Студенти (специјалистичких и докторских академских студија), који су писали молбу за продужетак рока за завршетак студијског програма за школску 2017/18. годину, и студенти докторских студија који су писали молбу за продужетак на основу дате сагласности Универзитета на тему докторске дисертације, такође су у обавези да приступе упису. Молбе за продужетак рока могу се поднети до 30.09.2017. године.

По Закону о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 и 45/2015) чл. 94. ст.1. тач. 3. студенту престаје статус студента уколико не приступи упису године.

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета, број 840-1127666-05, шифра 189.

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-        I рата при упису

-        II рата до 1.12.2017. године

-        III рата до 15.02.2018. године

-        IV рата до 30.04.2018. године

Кандидати којима трошкове студија сноси правно лице, дужни су да се пре уписа обрате Славици Којић. Контакти телефон 011 3951 298, маил адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs како би се благовремено извршила уплата пре него што студенти приступе упису.

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: Студенти докторских академских и специјалистичких академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Образац се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу када приступи почетној интернет страници Факултета, па у доњем левом углу категорија сервиси, па студентски сервиси. ШВ образац је већ попуњен од прошле године, тако да је довољно само закључати образац или изменити податке који су се у међувремену променили, па закључати образац. Студент ће приступити свом налогу преко шифре коју је већ добио у Одсеку за наставу. Уколико студент нема шифру, преузеће нову у Одсеку за наставу и попуниће ШВ образац. Тек након попуњавања обрасца, студент приступа упису у Одсеку за наставу и студентска питања. Студенти који не попуне електронски ШВ образац неће бити уписани и престаће им статус студента.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Приликом уписа на докторске академске студије потребно је приложити:

 1. Један образац ШВ-20 (може се купити у скриптарници Факултета)
 2. Један семестрални лист за оверу претходне школске године (могу се купити у скриптарници Факултета)
 3. Индекс (са потписима наставника који потврдјују да су студенти извршили обавезе предвидјене планом и програмом)
 4. За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине,  (примерак уплатнице на име прве рате школарине). Школарина по школској години износи 175 000,00 динара (студенти држављани Републике Србије), а 5000 ЕУР (студенти страни држављани).
 5. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189, на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере (уплатницу доносе и самофинансирајући и студенти који се финансирају са буџета)
 6. Уговор (добија се на Факултету)
 7. Изјава (добија се на Факултету)

Право уписа II године студија на терет буџета Републике Србије има студент који је остварио 48  ЕСПБ бодова из I године у школској 2016/17. години, а право уписа III године студент који је положио све испите из прве године (60 ЕСПБ) и остварио 48 ЕСПБ бодова у школској 2016/17. години. Сагласно чл. 84. Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 и 45/2015) у наредним годинама студија број студената високошколска установа може повећати за највише 20% у односу на претходну годину, у складу са одлуком надлежног органа Факултета.

Потребно је да студент пре уписа попуни део формулара потврде о оствареном броју ЕСПБ на име израде докторске дисертације, и то искључиво део који се односи на личне податке. Студент формулар потврде доставља ментору, који ће се изјаснити колико је ЕСПБ студент остварио на име израде докторске дисертације.

Сходно чл. 94. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/05) рок за завршетак студијског програма се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су студенти уписани.

Студенти који су писали молбу за продужетак статуса студента за школску 2017/18. годину и која је одобрена, на име школарине уплаћују износ од 11 000,00 динара (држављани Републике Србије), а 200 ЕУР (страни држављани). Школарина се може уплатити у пуном износу, приликом уписа.

НАПОМЕНА:Крајњи рок за полагање испита је 30. септембар 2017. године. Испити положени до овог датума се рачунају као положени у школској 2016/17. години.

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Приликом уписа на специјалистичке академске студије потребно је приложити:

 1. Један образац ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)
 2. Један семестрални лист за оверу претходне школске године (могу се купити у скриптарници Факултета)
 3. Индекс (са потписима наставника који потврдјују да су студенти извршили обавезе предвидјене планом и програмом)
 4. За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине,  (примерак уплатнице на име прве рате школарине).
 5. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере
 6. Уговор (добија се на Факултету, потписују лично само студенти који се сами финансирају)

  7. Изјава (добија се на Факултету)

Сходно чл. 94. ст. 1. тач. 4 Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/05) рок за завршетак студијског програма се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су студенти уписани.

Студенти који су писали молбу за продужетак статуса студента за школску 2017/18. годину и која је одобрена, на име школарине уплаћују износ од 11 000,00 динара (држављани Републике Србије),  а 200 ЕУР (страни држављани). Школарина се може уплатити у пуном износу, при упису.

НАПОМЕНА:Крајњи рок за полагање испита је 30. септембар 2017. године. Испити положени до овог датума се рачунају као положени у школској 2016/17. години.

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА

Студенти уписани на специјализације здравствених радника и здравствених сарадника, у априлу школске 2017. године уписују први семестар 16.10.2017. године у времену од 9 до 15 часова. За упис је потребно донети два ШВ обрасца, индекс и уплату школарине.

Кандидати којима трошкове студија сноси правно лице, дужни су да се пре уписа обрате Славици Којић. Контакти телефон 011 3951 298, маил адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs како би се благовремено извршила уплата пре него што студенти приступе упису.