Конкурс за упис на специјализације и уже специјализације здравствених радника и здравствених сарадника за априлски уписни рок 2017. године

На основу Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Републике Србије (Сл. гласник 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014) Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

 

расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА

ЗА АПРИЛСКИ УПИСНИ РОК 2017. ГОДИНЕ

 

Потребна документација за пријаву на Конкурс је:

 

-        Решење Министарства здравља Републике Србије,

-        Фотокопија дипломе о завршеним основним студијама. Кандидати који нису завршили Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, потребно је да приложе оверену фотокопију дипломе,

-        Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-        За запослене одлуку фирме у којој је кандидат запослен да ће сносити трошкове специјализације,

-        Кандидати који су факултет завршили у иностранству морају имати признату страну високошколску исправу (верификација за наставак образовања врши се на Универзитету у Београду, Студентски трг 1),

-        За кандидате стране држављане неопходно је решење Министарства здравља дотичне државе,

-        Пријава која се добија у Архиви Факултета,

-        За незапослене здравствене раднике доказ да су здравствено осигурани (фотокопија здравствене књижице)

-        Само за кандидате који конкуришу за упис на уже специјализације потребно је да приложе и оверену фотокопију дипломе о претходно завршеној специјализацији здравствених радника и здравствених сарадника.

 

За стране држављане

Сходно измени члана 185. став 2. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС бр. 106/15 од 21.12.2015. године, а који је ступио на снагу 29.12.2015. године), даје се могућност страном држављанину, који је завршио факултет здравствене струке, а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, да се обрати Фармацеутском факултету у Београду, без претходне сагласности Министарства здравља Републике Србије за упис на специјализације/уже специјализације. У том случају потребно је да кандидат има решење о одобрењу специјализације Министарства здравља земље која их упућује на специјализацију/ужу специјализацију као и до сада.

Уз пријаву и решење свог Министарства којим су упућени на специјализацију /ужу специјализацију у Републику Србију, кандидати су у обавези да доставе:

 

-        Решење о признавању стране високошколске исправе (ако су факултет завршили у иностранству),

-        Оверену фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету,

-        Оверену фотокопију оригиналне дипломе о положеном специјалистичком испиту (за пријаву на уже специјализације),

-        Потврду о регулисаном стручно-државном испиту,

-        Копију пасоша,

-        Потврду да је похађао курс српског језика у једној од акредитованих установа,

-        Доказ о здравственом осигурању (по обављеном упису),

-        Копију пријаве боравка/пребивалишта (по обављеном упису).

Кандидати који су добили решење Министарства здравља Републике Србије/решење Министарства земље која их упућује, за упис на специјализације здравствених радника и здравствених сарадника на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету могу поднети потребну документацију Архиви Факултета, радним данима, у периоду од 24.04.2017. до 27.04.2017. године, од 9 до 14 часова.

За упис који ће се обавити у периоду од 08.05.2017. године, у времену од 12 до 18 часова и 09.05.2017. године, у времену од 10 до 14,30 часова, у Одсеку за наставу, потребна документација је:

 

-        Плави специјалистички индекс (може се набавити у скриптарници Факултета),

-        Два обрасца ШВ – 20,

-        Две фотографије,

-        Извод из матичне књиге рођених,

-        Доказ о уплати школарине.

-        Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Факултета, на име административних трошкова уписа

Кандидати који лично сносе трошкове специјализације дужни су да школарину уплате уплатницом на жиро - рачун Факултета број 840-1127666-05, шифра плаћања 189 и да уплатницу доставе приликом уписа. Школарину могу уплатити у четири једнаке рате, прву при упису.

Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да пре уписа, а приликом пријаве на Конкурс, доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена и уплата извршена до уписа. Контакт особа за издавања фактуре је Славица Којић, маил адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs телефон 3951 298.

Специјализација и ужа специјализација почиње даном уписа на Фармацеутски факултет, а завршава се по савладаним вештинама утврђеним планом и програмом специјализација и положеним испитима утврђеним планом и програмом специјализација.