Конкурс за упис на докторске академске студије у школској 2015/16. години - други конкурсни рок

Универзитет у Београду

Фармацеутски факултет

расписује

 КОНКУРС

За упис студената у школској 2015/16. години - други уписни рок

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ФАРМАЦЕУТСКЕ НАУКЕ

На докторске академске студије фармацеутских наука у школској 2015/16. години - други уписни рок прима се на:

- Студијски програм Фармацеутске науке који се изводи на српском језику 22 кандидата који се сами финансирају;

- Студијски програм Пхармацеутицал Сциенцес који се изводи на енглеском језику прима се 6 кандидата који се сами финансирају.

Кандидати који конкуришу за упис на докторске студије треба да испуне следеће услове:

- завршене мастер академске студије у складу са правилником Универзитета у Београду о упису на трећи степен академских студија, односно интегрисане академске студије тј. Фармацеутски факултет и друге факултете предвиђене студијским програмом, у обиму од најмање 300 ЕСПБ и са општом просечном оценом најмање 8 (осам),

- остварене научне радове у складу са правилником Универзитета.За кандидате чија је општа просечна оцена нижа од 8 (осам) два рада објављена у часописима категорије М21, М22 и/или М23 са импакт фактором већим од нуле, при чему је кандидат међу прва три аутора,

- стечено високо образовање у трајању од најмање осам семестара по плану и програму који је важио до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом на студијама најмање 8,50,

- академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању,

- страни студенти се уписују према општим условима конкурса објављеног од стране Универзитета у Београду,

- додатни услови при рангирању кандидата:

- дужина студирања

- интервју

- просечна оцена на предметима од значаја за модул

Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм докторских студија, у оквиру истих или сродних области студија, под условима које прописује Наставно научно веће Факултета.

Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе ради наставка образовања.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 1. потврду да влада српским језиком,
 2. пријавни лист(добија се на Факултету),
 3. оригинални извод из матичне књиге рођених преведен код  судског тумача,
 4. приликом уписа потврду о регулисаном боравку-МУП Београд, Одељење за странце, Савска 35, Београд,
 5. приликом уписа кандидат страни држављанин  је  дужан  да достави потврду да је здравствено осигуран- Одељење за инострано осигурање, Немањина 30, Београд.

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Кандидат је остварио право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном распореду.

Студенти се при пријави на Конкурс опредељују за један од дванаест студијских подручја (модула).

 

 • Аналитика лекова
 • Броматологија
 • Медицинска биохемија
 • Козметологија
 • Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе
 • Токсикологија
 • Фармакологија
 • Фармацеутска хемија
 • Фармакогнозија
 • Фармакокинетика и клиничка фармација
 • Фармацеутска технологија
 • Фармацеутска микробиологија

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (добија се у Архиви Факултета) подносе оверене фотокопије следећих докумената: копију дипломе и додатак дипломи, односно уверење о претходно завршеном степену образовања (уколико није наведена просечна оцена, кандидат је дужан да достави уверење о оствареној просечној оцени, а уколико нема додатак дипломи и уверење о положеним испитима, уколико је завршио Фармацеутски факултет у Београду фотокопије оригиналних докумената не морају бити оверене), уверење о знању једног страног језика од за то овлашћене установе, копију објављених радова за кандидате од којих се тозахтева према условима уписа. Уз ова документа достављају своју краћу биографију. Документа се подносе лично преко Архиве Факултета 12.11.2015. године и 13.11.2015. године у времену од 9 до 14 часова. О општим условима Конкурса Универзитета у Београду, кандидати се могу информисати на интернет страници Универзитета у Београду.

НАПОМЕНА: Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета.

За све информације заинтересовани кандидати се могу јавити Одсеку за наставу и студентска питања на телефоне: 3951-362 и 3951-204 или погледати сајт факултета:

www.pharmacy.bg.ac.rs

Admission to Doctoral Studies at the Faculty of Pharmacy

2nd Call for Applications to enrol in academic year 2015/2016

 

University of Belgrade – Faculty of Pharmacy

issues the 2nd Call for Applications to enrol students in the academic year 2015/16

for Doctoral Academic Studies in Pharmaceutical Sciences

 

            In 2015/2016 academic year, 6 self-funded applicants will be admitted to doctoral academic studies of Pharmaceutical sciences on English language. The candidates applying to enrol in doctoral studies should meet the following requirements:

 

 • completed master academic studies in accordance with the Rulebook of the University of Belgrade concerning admission to the third degree of academic studies, or completed integrated academic studies i.e. Faculty of Pharmacy and other Faculties as defined by the Study Program, with at least 300 ECTS credits and overall average mark of at least 8 (eight),
 • realised scientific papers in line with the Rulebook of the University. For candidates with overall general mark below 8 (eight), two papers published in the SCI List journals (with impact factor greater than zero) in which the candidate is one of the first three authors,
 • completed higher education in the duration of at least eight semesters under the syllabus and curriculum in effect before the Law on Higher Education came into force, with average mark during the studies of at least 8.50,
 • academic degree of Master of Sciences, if they do not apply for doctoral dissertation pursuant to Article 128 of the Law on Higher Education,
 • foreign students are admitted in line with the general requirements referred to in the Call for Applications published by the University of Belgrade,
 • the additional requirement for ranking the candidates: average mark achieved, interview, study duration and average mark achieved in the subjects relevant for the module.

 

All candidates must have certificate that confirms knowledge of English language. 

 

Prior to application, applicants – foreign nationals shall present to the Faculty the following evidence:

 1.  certificate that confirms knowledge of English language,
 2. application form (available at the Faculty Archives),
 3. original birth certificate, translated by certified court interpreter,
 4. certificate on residence permitted – Ministry of Interior in Belgrade, Division for Foreigners, address: 35 Savska, Belgrade,
 5. when applying, applicants – foreign nationals shall submit the certificate confirming that they have health insurance – Division for Foreign Insurance, Nemanjina 30, Belgrade

Candidates who have completed previous education or part of education abroad may enrol in the Study Program provided his/her acquired foreign higher education document is recognised in accordance with the Law and the relevant General Act of the University. In case the recognition process has not been completed, such candidates are to enclose the certificate confirming that the procedure is in progress to their application.

 

Candidates granted the right to be enrolled if he/she is on the ranking list to the number determined by the Call for Applications.

 

Candidates granted the right to be enrolled but failing to do so within the defined time period shall lose such right, and the next ranking candidate from the list will be enrolled instead.

 

Candidates applying to the Call shall decide on one of the twelve areas of study (modules) as follows:

 

 • Drug Analysis
 • Bromatology
 • Medical Biochemistry
 • Cosmetology
 • Social Pharmacy and Research in Pharmacy Practice
 • Toxicology
 • Pharmacology
 • Pharmaceutical Chemistry
 • Pharmacognosy
 • Pharmacokinetics and Clinical Pharmacy
 • Pharmaceutical Technology
 • Pharmaceutical Microbiology

 

When applying under the Call for Applications, the candidates are to present original documents, and certified photocopies of the following documents are to be enclosed to the application form (available at the Faculty Archives): copy of the Diploma and Diploma Supplement on previously completed degree of education (in case no average mark is given, the applicant is to submit the certificate on average mark achieved, and in case he/she has no Diploma Supplement also the certificate on examinations passed), certificate on the knowledge of English language issued by an institution authorised to do so, and a copy of each of the published papers if required for admission. In addition, a brief CV is to be enclosed to these documents. Documents are to be delivered in person, through the Faculty Archives, in the period from 12th November 2015 to 13th November 2015, from 9 a.m. to 2 p.m. The applicants may get information on general requirements under the University of Belgrade (Call for Applications) on the University of Belgrade webpage.

 

All the changes will be published on the Faculty’s website in a timely manner.

 

For more information, interested applicants may contact the Department for Teaching and Student Issues at the telephone numbers + 381 11 3951 362 and +381 11 3951 204 or visit the Faculty website: www.pharmacy.bg.ac.rs