Конкурс за упис у прву годину студија школске 2015/16 - други уписни рок

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

расписује

 

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ

- ДРУГИ УПИСНИ РОК -

 

Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет уписује у прву годину интегрисаних академских студија у другом уписном року:

1. Пет студената на студијски програм Фармација на енглеском језику, сви у статусу самофинансирајућих студената,

2. Два студента, држављана Републике Србије, који су средњу школу завршили у иностранству школске 2014/15. године (на основу Одлуке Владе Републике Србије, Сл. гласник број 48.од 2. јуна 2015. године), а који нису конкурисали у првом конкурсном рокуПриликом пријаве на Конкурс, кандидати се изјашњавају за који студијски програм конкуришу (Фармација или Фармација-Медицинска биохемија). Ови кандидати се уписују на студије у статусу студента који се финансира из буџета ако остваре најмање 51 бод. 

3. Студенте без полагања пријемног испита

У прву годину студија, без полагања пријемног испита може се уписати:

1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовањуу

2. лице коме је престао статус студента у складу са Законом, ако је претходно положило све прописане испите на првој студијској години, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова, под условима које прописује факултет.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент.

Упис кандидата на студијски програм Фармација на енглеском језикуи кандидата држављана Републике Србије, који су средњу школу завршили у иностранству школске 2014/15. годиневрши се на основу редоследа на Коначним ранг листама, које су одвојене за ове две категорије. Ранг листа се формира на темељу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата пријемног испита (максимални број бодова је 100). Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у И, ИИ, ИИИ и ИВ разреду, помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Пријемни испит је писмени, траје 180 минута, а чине га тестови из Математике и тестови из Хемије. По основу пријемног испита кандидат може да освоји највише 60 бодова (30 бодова из Математике и 30 бодова из Хемије).

Да би кандидат стекао статус студента који студира на терет буџета Републике Србије мора постићи најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

 

УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФАРМАЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Кандидати, држављани Републике Србије и страни држављани, који конкуришу за упис у прву годину интегрисаних академских студијаФармација на енглеском језику,  полажу пријемни испит на енглеском језику.

Школарина за студијски програм Фармација на енглеском језику износи 3.500,00 евра у динарској противвредности (могућност плаћања у 4 рате) и за држављане Републике Србије и за стране држављане.

 

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ ШКОЛСКЕ 2014/15 ГОДИНЕ

Кандидати, држављани Републике Србије, који су средњу школу завршили у иностранству школске 2014/15. године, уписују се на Факултет на основу посебне ранг-листе у оквиру броја студената чије се студије финансирају из буџета (2 места), а на основу Одлуке Владе Републике Србије (Сл. гласник број 48. од 2. јуна 2015. године).

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предатирешењао нострификацији школских документа. Поступак нострификације школских докуменатастечених у иностранству обавља Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (ул. Немањина 22-26).

 

УПИС СТУДЕНАТА БЕЗ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно – научно веће Факултета.

Лице које подноси захтев доставља:

1. писани захтев за упис

2. захтев за признавање испита, студијски програм са матичног факултета, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству, обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на високошколску установу уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Писани захтев (молбу) за упис у школску 2015/16. годину кандидати треба да поднесу радним данима у периоду од 1. до 8. септембра 2015. године, у времену од 11 до 14 часова, у Одсеку за наставу и студентска питања. Уколико у остављеном року, кандидати имају још неки неположени испит који би положили закључно са 30. септембром 2015. године, потребно је да предају сву осталу документацију у року од 1. до 8. септембра, са напоменом када полажу преостале испите.

Подношење захтева за упис и признавање испита после завршеног другог факултета износи 33.000,00 динара, а подношење захтева за прелаз после завршене прве године (са остварених 60 ЕСПБ) на другом факултету износи 6.500,00 динара. Уплате се врше на жиро рачун број 840-1127666-05, шифра плаћања 189.

Напомена: скреће се пажња студентима који подносе захтев за упис и признавање испита после завршене прве године, да се не исписују са матичних факултета док се не реши њихов захтев.

 

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата у другомуписном року обавиће се:

-  1. и 2.септембра 2015. године од 9:00 до 14:00 часова у Одсеку за наставу и студентска питања (шалтер сала) Фармацеутског факултета, ул. Војводе Степе 450.

Документа потребна за пријаву на Конкурс

Држављани Републике Србије

 1.  Пријавни лист (добија се на Факултету)
 2.  Фотокопија (не треба да буде оверена) извода из матичне књиге рођених и оригинал на увид
 3.  Фотокопије (не треба да буду оверене) сведочанства о завршеним разредима четворогодишње средње школе и оригинали на увид
 4.  Фотокопија (не треба да буде оверена) дипломе о положеном завршеном, односно матурском испиту и оригинал на увид
 5.  доказ о уплати 5.000,00 динара, на име трошкова организације и спровођења Конкурса на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189 (за кандидате наше држављане који су средњу школу завршили у иностранству)
 6. Доказ о уплати 7.000,00 динара, на име трошкова организације и спровођења Конкурса на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189 (за кандидате држављане Републике Србије који конкуришу на студијски програм Фармација на енглеском језику)
 7.  Преведене и оверене фотокопије оригиналних школских сведочанстава издатих у иностранству и оригинал на увид ирешење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о нострификацији ових докумената (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству 2014/15. године)

Предата фотокопирана документа се не враћају.

Приликом предаје докумената кандидат ће добити оверену потврду о пријави на конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање пријемног испита.

 

Страни  држављани

Страни држављани подносе следећа документа:

 1.  Пријавни лист (добија се на Факултету)
 2.  Фотокопије оригиналних докуменатаиз средње школе која морају бити преведена код судског тумача и решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о нострификацији ових докумената, Немањина 22-26, Београд и оригинали на увид
 3.  Фотокопија оригиналног извода из матичне књиге рођених, преведеног код судског тумача и оригинал на увид
 4.  Потврда о регулисаном боравку (може се прибавити у МУП Београд, Одељење за странце, Савска 35, Београд)
 5.  Доказ о уплати 7.000,00 динара, на име трошкова организације и спровођења Конкурса  на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189
 6.  Приликом уписа кандидат страни држављанин  је  дужан  да достави потврду да је здравствено осигуран (може се прибавити у Одељењу за инострано осигурање, Немањина 30, Београд).

 

Предата фотокопирана документа се не враћају.

Приликом предаје докумената кандидат ће добити оверену потврду о пријави на конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање пријемног испита.

 

Пријемни испит и резултати испита

Пријављени кандидати полажу пријемни испит из Математике и Хемије, 4. септембра 2015. год. од 10:00 до 13:00 часова. Кандидати су дужни да буду на Фармацеутском факултету најкасније до 09:30 часова.

Решења испитних задатака биће истакнута на огласној табли и интернет страници Факултета 4. септембра 2015. год. у 15:00 часова.

 

Ранг листе кандидата

Прелиминарне ранг листе кандидата биће објављене на огласној табли и интернет страници Факултета 5. септембра 2015. године у 10:00 часова.

Приговори на број бодова са прелиминарне ранг листе подносиће се Комисији за упис7. септембра 2015. год. у времену од 9:00 до 11:00 часова. Приговор се подноси преко архиве Факултета, на посебном формулару (добија се на Факултету). Одлуке Комисије за упис, на евентуално поднете приговоре, биће саопштене кандидатима 7. септембра 2015. год. у 11:30 часова.

Учесник Конкурса који није задовољан одлуком Комисије за упис, може да поднесе жалбу Декану Факултета 7. септембра 2015. год. од 12:00 до 14:00 часова. Жалба Декану Факултета се подноси на посебном формулару (добија се на Факултету). Одлуке Декана, на евентуално поднете жалбе, биће саопштене кандидатима 7. септембра 2015. год. у 14:30 часова.

 

Коначна ранг листа кандидата биће објављена 7септембра 2015. год. до 15:30 часова

 

Упис кандидата

Упис кандидата са коначне ранг лис­те интегрисаних академских студијаФармација на енглеском језику и ранг листе за кандидате наше држављане који су средњу школу завршили у иностранству 2014/15, обавиће се 8. септембра 2015. године у периоду од 11 до 14 часова.

 

Кандидати који су стекли право уписа, а нису се уписали на време, дефинитивно губе право уписа.

 

Документа потребна за упис

 

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа оригинална документа:

 

-  извод из матичне књиге рођених,

-  сведочанства о завршеној средњој школи,

-  диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (држављани Републике Србије)

- оригинална школска документа, превод школских докумената и решење о нострификацији школских докумената у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству)

-  доказ о уплати 2.200,00 динара на име трошкова уписнине на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189

-  две идентичне фотографије формата 3,5x4,5 цм,

- потврда о уплати прве рате школарине (875,00 евра у динрској противвредности)на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189

уговор о студирању, за кандидате који уписују студијски програм Фармација на енглеском језику(добија се на Факултету)

-  потврда о регулисаном боравку, за кандидате стране држављане(може се прибавити у МУП Београд, Одељење за странце, Савска 35, Београд)

потврда о здравственом осигурању, за кандидате стране држављане(може се прибавити у Одељењу за инострано осигурање, Немањина 30, Београд)

 

Важна напомена: сваки кандидат који је стекао право на упис, на Факултету добија индекс и ШВ обрасце (не треба их куповати).