Упис године на САС - Фармација 3, модул: пуштање лека у промет (за школску 2014/15. годину)

Упис студената на специјалистичким академским студијама Фармација 3, модул: Пуштање лека у промет, обавиће се у периоду од 23.03.2015. до 25.03.2015. године у Одсеку за наставу и студентска питања Фармацеутског факултета у Београду у времену од 10-14 часова, (понедељком од 12 до 18 часова) за студенте који су специјалистичке студије уписали у пролећном семестру школске 2011/12 и школске 2012/13 године и који нису измирили све финансијске обавезе. Студенти у овом накнадном периоду за упис у обавези су да измире све финансијске обавезе према Факултету.

Сви студенти су у обавези да приступе упису, без обзира коју годину студија уписују, док им траје рок за завршетак студијског програма који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су уписани, на основу чл. 94. ст.1. тач. 4. Закона о високом образовању. По Закону о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/05) чл. 94.ст.1.тач.3. студенту престаје статус студента уколико не приступи упису године.

Приликом уписа школске 2014/15 године (за студенте који су уписали прву годину школске 2011/12, а још нису завршили специјалистичке студије) потребно је приложити:

1. Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)

2. Семестрални лист (може се купити у скриптарници Факултета)

3. Индекс (са потписима наставника из предмета предвидјених планом и програмом ИИ године)

4. Доказ о измиреним трошковима школарине, закључно са крајем школске 2013/14 године.

5. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840- 1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере

Приликом уписа школске 2014/15 године (за студенте који су уписали прву годину школске 2011/12, а још нису завршили специјалистичке студије) потребно је приложити:

1. Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)

2. Индекс (са потписима наставника из предмета предвидјених планом и програмом ИИ године)

3. Семестрални лист (може се купити у скриптарници Факултета)

4. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840- 1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere