Конкурс за упис на специјализације и уже специјализације здравствених радника и здравствених сарадника

На основу Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Републике Србије (Сл. гласник 10/2013, 91/13), Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

 

расписује

К О Н К У Р С

ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

 

Потребна документација за пријаву на Конкурс је:

- Решење Министарства здравља Републике Србије

- Фотокопија дипломе о завршеним основним студијама. Кандидати који  нису завршили Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, потребно је да приложе оверену фотокопију дипломе

- Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

- Одлука фирме у којој је кандидат запослен да ће сносити трошкове специјализације

- Кандидати који су факултет завршили у иностранству морају имати признату страну високошколску исправу

- За фармацеуте из Републике Српске и Републике Црне Горе неопходно је решење Министарства здравља Републике Србије

- Пријава која се добија у Архиви Факултета

- Само за кандидате који конкуришу за упис на уже специјализације потребно је приложити оверену фотокопију дипломе о претходно завршеној специјализацији здравствених радника и здравствених сарадника

 

За стране држављане:

Уз пријаву, кандидати су у обавези да доставе:

- Решење о признавању стране високошколске исправе

- Копију пријаве стана

- Копију пасоша

- Потврду да је похадјао курс српског језика

- Доказ да су здравствено осигурани

Кандидати који су добили решење Министарства здравља за упис на специјализације здравствених радника и здравствених сарадника на Фармацеутском факултету у Београду могу поднети потребну документацију Архиви Факултета у периоду од 12.01.2015. до 14.01.2015. године, у времену од 9 до 15 часова.

За упис који ће се обавити у периоду од 19.01.2015. године, у времену од 12 до 18 часова и 20.01. и 21.01.2015. године, у времену од 10 до 14,30 часова, у Одсеку за наставу, потребна документација је:

- Плави специјалистички индекс (може се набавити у скриптарници Факултета)

- Два обрасца ШВ 20

- Две фотографије

- Извод из матичне књиге рођених

- Доказ о уплати школарине

Специјализација и ужа специјализација почиње даном уписа на Фармацеутски факултет, а завршава се по савладаним вештинама утврђеним планом и програмом специјализација и положеним испитима утврдјеним планом и програмом специјализација.

Кандидати који лично сносе трошкове специјализације дужни су да школарину уплате уплатницом на жиро - рачун Факултета број 840-1127666-05, шифра плаћања 189.

Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена.