Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2014/15 годину

Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2014/15 годину

Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2014/15 годину, обавиће се у периоду од 05.11.2014. до 07.11.2014. године у времену од 09,30 до 14,00 часова, по следећем распореду:

05.11.2014. године од редног броја 1 до 14 на ранг листи

06.11.2014. године од редног броја 15 до 28 на ранг листи и

07.11.2014. године од редног броја 29 до 45 на ранг листи

Ранг листа примљених кандидата ће бити накнадно објављена на сајту Факултета.

Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично.

Приликом уписа потребно је приложити:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)
  3. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
  4. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм
  5. За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине,  (примерак уплатнице на име прве рате школарине). Школарина по школској години износи 175.000,00 динара.
  6. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере (уплатницу доносе и самофинансирајући и студенти који се финансирају са буџета)
  7. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета, број 840-1127666-05, шифра 189. Кандидати којима трошкове школарине сноси правно лице дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (П.И.Б, број жиро – рачуна, адреса, број факса) како би се испоставила фактура.

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    I рата при упису

-    II рата до 1.12.2014. године

-    III рата до 15.02.2015. године

-    IV рата до 30.04.2015. године

Сходно Одлуци о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2014/15 године, који се финансирају из буџета, објављену у Службеном гласнику Републике Србије број 55 од 23.05.2014. године, Факултету је додељено 23 места за студенте који се финансирају из буџета.