Конкурс за упис на специјализације и уже специјализације здравствених радника и сарадника

На основу Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Републике Србије (Сл. гласник 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014) Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

 

расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И САРАДНИКА

 

Потребна документација за пријаву на Конкурс је:

 

-         решење Министарства здравља Републике Србије,

-         фотокопија дипломе о завршеним основним студијама,

-         кандидати који нису завршили Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, потребно је да приложе оверену фотокопију дипломе,

-         оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-         одлука фирме у којој је кандидат запослен да ће сносити трошкове специјализације,

-         кандидати који су факултет завршили у иностранству морају имати признату страну високошколску исправу,

-         за фармацеуте из Републике Српске и Републике Црне Горе неопходно је решење Министарства здравља Републике Србије,

-         пријава која се добија у Архиви Факултета,

-         кандидати који конкуришу за упис на уже специјализације потребно је да приложе и оверену фотокопију дипломе о претходно завршеној специјализацији здравствених радника и здравствених сарадника.

 

За стране држављане

Уз пријаву, кандидати су у обавези да доставе:

 

-         решење о признавању стране високошколске исправе,

-         копију пријаве стана,

-         копију пасоша,

-         потврду да је похађао курс српског језика,

-         доказ о здравственом осигурању.

 

Кандидати који су добили решење Министарства здравља Републике Србије за упис на специјализације здравствених радника и здравствених сарадника на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету могу поднети потребну документацију Архиви Факултета у периоду од 24.11.2014. до 28.11.2014. године.

 

За упис који ће се обавити у периоду од 08.12.2014. до 12.12.2014. године, у времену од 10 до 14.30 часова, у Одсеку за наставу, потребна документација је:

 

-         плави специјалистички индекс ( може се набавити у скриптарници Факултета),

-         два обрасца ШВ 20,

-         две фотографије,

-         извод из матичне књиге рођених,

-         доказ о уплати школарине.

 

Кандидати који лично сносе трошкове специјализације дужни су да школарину уплате уплатницом на жиро - рачун Факултета број 840-1127666-05, шифра плаћања 189.

Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена.

Специјализација и ужа специјализација почиње даном уписа на Фармацеутски факултет, а завршава се по савладаним вештинама и положеним испитима утврђеним планом и програмом специјализације.