Крајњи рок за пријаву докторске дисертације према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању

Сенат Универзитета, на седници одржаној 22.01.2014. године донео је закључак о крајњем року за пријаву докторске дисертације према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Имајући у виду одредбе Закона о високом образовању и Статута Универзитета да лица која су стекла или стекну академски назив магистра наука према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању могу стећи научни назив доктора наука одбраном докторске дисертације према прописима који су важили до ступања на снагу овог Закона најкасније до краја школске 2015/2016. године, утврђује се крајњи рок за пријаву докторске дисертације према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и то најкасније до 30. септембра 2015. године.