Упис године на САС Фармација 3, модул: Пуштање лека у промет за школску 2013/14. годину

Упис студената на специјалистичким академским студијама Фармација 3, модул: Пуштање лека у промет, обавиће се у периоду од 10.02.2014. до 14.02.2014. године у Одсеку за наставу и студентска питања Фармацеутског факултета у Београду у времену од 09-14 часова (уторак – петак), а понедељком у времену од 09 – 18 часова.

Сви студенти су у обавези да приступе упису, без обзира коју годину студија уписују, док им траје рок за завршетак студијског програма који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су уписани, на основу чл. 94. ст.1. тач. 4. Закона о високом образовању. По Закону о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/05) чл. 94.ст.1.тач.3. студенту престаје статус студента уколико не приступи упису године.

Приликом уписа у другу годину (за студенте који су уписали прву годину школске 2012/13) потребно је приложити:

1. Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета) 

2. Семестрални лист (може се купити у скриптарници Факултета)

3. Индекс (са потписима наставника из предмета предвидјених планом и програмом И године)

4. Доказ о уплати школарине (примерак уплатнице на име прве рате школарине). Школарина по школској години износи 181.000,00 динара.

5. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета, број 840-1127666-05, позив на број 54. Кандидати којима трошкове школарине сноси правно лице дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (П.И.Б, број жиро – рачуна, адреса, број факса) како би се испоставила фактура. Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком: -  I рата при упису -  II рата до 30.04.2014. године - III рата до 01.10.2014. године -  IV рата до 01.12.2014. године.

Приликом уписа школске 2013/14 године (за студенте који су уписали прву годину школске 2011/12, а још нису завршили специјалистичке студије) потребно је приложити:

1. Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)

2. Индекс (са потписима наставника из предмета предвиђених планом и програмом II године)

3. Семестрални лист (може се купити у скриптарници Факултета).                                

4. Сходно чл. 94. ст. 1. тач. 4 Закона о високом образовању рок за завршетак студијског програма се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су студенти уписани. Студенти који уписују школску 2013/14 годину студија, уплаћују административне трошкове уписа у износу од 2.200,00 динара при упису године, на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189.

5. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере.