Други конкурсни рок за специјалистичке академске и докторске академске студије

Сходно допису проректора за наставу проф. др Наде Ковачевић од 23.10.2013. године, а у вези са отварањем другог конкурсног рока за специјалистичке академске и докторске академске студије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет расписује Конкурс за упис студената у другом уписном року за школску 2013/14 годину. Пријављивање кандидата обавиће се од 23.10.2013. године до 25.10.2013. године у времену од 09 до 14 часова, а 28.10.2013. године у времену од 09 до 12 часова, преко Архиве Факултета. Ранг листа пријављених кандидата биће објављена на сајту Факултета 29.10.2013. године, а упис примљених кандидата обавиће се 30. и 31.10.2013. године у Одсеку за наставу у времену од 09,30 до 14 часова.

Кандидати који конкуришу за упис на докторске студије треба да испуне следеће услове:

- завршене мастер академске студије у складу са правилником Универзитета у Београду о упису на трећи степен академских студија, односно интегрисане академске студије тј. Фармацеутски факултет и друге факултете предвиђене студијским програмом, у обиму од најмање 300 ЕСПБ и са општом просечном оценом најмање 8 (осам),
- остварене научне радове у складу са правилником Универзитета. За кандидате чија је општа просечна оцена нижа од 8 (осам) два рада објављена у часописима са СЦИ листе, при чему је кандидат међу прва три аутора,
- стечено високо образовање у трајању од најмање осам семестара по плану и програму који је важио до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом на студијама најмање 8,50,
- академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању,
- страни студенти се уписују према општим условима конкурса објављеног од стране Универзитета у Београду,
- додатни услов при рангирању кандидата:
- интервју

Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе ради наставка образовања.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
- потврду да влада српским језиком
- Кандидати страни држављани подносе следећа документа:
- Пријавни лист
- Оригинални извод из матичне књиге рођених преведен код судског тумача
- Потврда о регулисаном боравку-МУП Београд, Одељење за странце, Савска 35, Београд
- Приликом уписа кандидат страни држављанин је дужан да достави потврду да је здравствено осигуран- Одељење за инострано осигурање, Немањина 30, Београд

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном распореду.

Студенти се при пријави на Конкурс опредељују за један од дванаест студијских подручја (модула).

Медицинска биохемија

Фармакологија

Фармацеутска хемија

Фармакогнозија

Фармакокинетика и клиничка фармација

Фармацеутска технологија
Козметологија

Броматологија

Токсикологија

Фармацеутска микробиологија

Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе

Аналитика лекова


Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (добија се у Архиви Факултета) подносе оверене фотокопије следећих докумената: копију дипломе и додатак дипломи о претходно завршеном степену образовања (уколико није наведена просечна оцена, кандидат је дужан да достави уверење о оствареној просечној оцени, a уколико нема додатак дипломи и уверење о положеним испитима), уверење о знању једног страног језика од за то овлашћене установе, копију објављених радова за кандидате од којих се то захтева према условима уписа. Уз ова документа достављају своју краћу биографију. Документа се подносе лично преко Архивe. О општим условима Конкурса Универзитета у Београду, кандидати се могу информисати на интернет страници Универзитета у Београду.

Кандидати који конкуришу за упис на специјалистичке академске студије треба да испуне опште услове конкурса за упис који је објавио Универзитет у Београду и услове прописане Правилником о специјалистичким академским студијама на Фармацеутском факултету. Страни студенти се уписују према општим условима конкурса објављеног од стране Универзитета у Београду. Додатни услови при рангирању: интервју.

Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе ради наставка образовања.


Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:


- потврду да влада српским језиком
- Кандидати страни држављани подносе следећа документа:
- Пријавни лист
- Оригинални извод из матичне књиге рођених преведен код судског тумача
- Потврда о регулисаном боравку-МУП Београд, Одељење за странце, Савска 35, Београд
- Приликом уписа кандидат страни држављанин је дужан да достави потврду да је здравствено осигуран - Одељење за инострано осигурање, Немањина 30, Београд.
Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном распореду.

Право уписа на специјалистичке академске студије Индустријска фармација остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет, као и остали профили којима је Законом о лековима и медицинским средствима и Правилником о производњи лекова дозвољено да раде у фармацеутској индустрији на производњи лекова. Предност имају кандидати који су запослени у фармацеутској индустрији. Кандидати који нису завршили Фармацеутски факултет су обавезни да положе следеће испите: Фармацеутска технологија са биофармацијом и Основи индустријске фармације а према важећим Програмима додипломских студија на Фармацеутском факултету.

Право уписа на специјалистичке академске студије Фармацеутски менаџмент и маркетинг остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет са или без радног искуства као и кандидати високог стручног образовања здравственог профила и осталих друштвених, природних и техничких профила са двогодишњим искуством у фармацеутској делатности.

Право уписа на специјалистичке академске студије модул Фармакоекономија и фармацеутска легислатива остварују кандидати који имају завршен Фармацеутски факултет, као и кандидати који су завршили Медицински, Стоматолошки или Факултет Ветеринарске медицине уз услов да раде у фармацеутској делатности најмање две године.

Право уписа на специјалистичке академске студије Козметологија остварују кандидати који су завршили Фармацеутски, Медицински, Технолошко-металуршки или Хемијски факултет. Кандидати који нису завршили Фармацеутски факултет полажу диференцијалне испите.

Право уписа на специјалистичке академске студије Фармацеутска здравствена заштита остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет.

Право уписа на специјалистичке академске студије – Фармација 3, Пуштање лека у промет остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет, положили стручни испит и имају најмање 2 године радног искуства на пословима производње, контроле и регистрације лекова и медицинских средстава.

Право уписа на специјалистичке академске студије Биолошки лекови остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет, Медицински факултет, Стоматолошки факултет, Факултет ветеринарске медицине и Биолошки факултет.

Право уписа на специјалистичке академске студије Биохемијска дијагностика остварују кандидати који су завршили студије фармације или фармације – медицинске биохемије. Ранг листа кандидата се формира на основу средње оцене у току студија.

Право уписа на специјалистичке академске студије Фармакотерапија у фармацеутској пракси остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет.

Право уписа на специјалистичке академске студије Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет, Медицински факултет, Стоматолошки факултет, Факултет ветеринарске медицине, Биолошки факултет, Технолошко – металуршки факултет, Пољопривредни факултет и Хемијски факултет.

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (добија се у Архиви Факултета) подносе оверене фотокопије следећих докумената: копију дипломе и додатак дипломи о претходно завршеном степену образовања (уколико није наведена просечна оцена, кандидат је дужан да достави уверење о оствареној просечној оцени, a уколико нема додатак дипломи и уверење о положеним испитима). Уз ова документа достављају своју краћу биографију. Документа се подносе лично преко Архиве Факултета. О општим условима Конкурса Универзитета у Београду, кандидати се могу информисати на интернет страници Универзитета у Београду.