Проширење квоте за упис у I годину интегрисаних академских студија школске 2013/14. године

На седници Сената Универзитета у Београду, одржаној 16.07.2013. године, а на основу Уверења о акредитацији студијског програма Фармација и студијског програма Фармација – медицинска биохемија, одобрено је проширење уписне квоте у оквиру јулског уписног рока за упис на И годину интегрисаних академских студија школске 2013/14. године. Проширење уписне квоте подразумева додатни упис за 7 студената на студијском програму Фармација и 7 студената на студијском програму Фармација – медицинска биохемија. Кандидати се уписују у статусу самофинансирајућих студената.

На седници Сената Универзитета у Београду, одржаној 16.07.2013. године, а на основу Уверења о акредитацији студијског програма Фармација и студијског програма Фармација – медицинска биохемија, одобрено је проширење уписне квоте у оквиру јулског уписног рока за упис на И годину интегрисаних академских студија школске 2013/14. године. Проширење уписне квоте подразумева додатни упис за 7 студената на студијском програму Фармација и 7 студената на студијском програму Фармација – медицинска биохемија. Кандидати се уписују у статусу самофинансирајућих студената.

Прозивање за упис кандидата, по основу проширене квоте, обавиће се у четвртак, 29.08.2013. године у 10 часова, у амфитеатру број 4, на Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450.

Прозивање кандидата за упис на студијски програм Фармација вршиће се од редног броја 271 на коначној ранг листи.

Прозивање кандидата за упис на студијски програм Фармација – медицинска биохемија вршиће се од редног броја 72 на коначној ранг листи.

Кандидати заинтересовани за упис треба да донесу следећа документа:

  • два ШВ обрасца,
  • оригинал (или оверену фотокопију) дипломе о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању, оригинал (или оверене фотокопије) сва четири сведочанства о завршеном средњем образовању
  • извод из матичне књиге рођених
  • индекс
  • две фотографије (3,5×4,5цм)
  • доказ о уплати (прве рате) школарине (34 000,00 РСДС), на жиро рачун Фармацеутског факултета бр. 840-1127666-05, шифра плаћања 189
  • доказ о уплати 100,00 РСД на рачун Фармацеутског факултета у Београду (жиро-рачун бр. 840-1127666-05) на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере
  • изјаву (изјава се потписује лично; не мора се предати лично; може се добити и на Факултету).