Конкурс за студентске стипендије Фондације Хемофарм

Конкурс за доделу 10 стипендија студентима основних академских студија медицине и фармације на факултетима који се финансирају из буџета Републике Србије за школску 2016/2017. годину
Конкурс је отворен за студенте треће и виших година основних академских студија на факултетима медицине и фармације који се финансирају из буџета Републике Србије и који су у досадашњем студирању остварили просек оцена најмање 8.50.

Студентима завршних година основних академских студија стипендија се исплаћује до истека апсолвентског стажа. Осим просечне оцене, приликом одабира, критеријум је и материјално стање студента. Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су држављани Републике Србије.

Кандидати који примају стипендију по било ком другом основу немају право на доделу стипендије Фондације ХЕМОФАРМ.

Потребно је да кандидати за доделу стипендија доставе следећа документа:

 • молбу (описати стање у породици и образложити разлоге конкурисања),
 • попуњен образац за пријаву на конкурс,
 • биографију,
 • оригиналну потврду факултета о упису године,
 • оригиналну потврду факултета о положеним испитима са просечном оценом у досадашњем студирању,
 • фотокопије освојених награда, диплома, признања и сл. (само са факултета),
 • Уверење о држављанству Републике Србије (може бити старије и од 6 месеци),
 • преглед објављених радова (уколико их кандидат има),
 • потврду о месту пребивалишта из МУП-а,
 • потврду Службе за катастар непокретности о поседовању некретнина кандидата и чланова његове уже породице (обавезно и уколико не поседују некретнине),
 • изјаву о броју чланова уже породице и њихово занимање (оверена у општини, месној канцеларији и сл. и потписана од стране два сведока),
 • потврду о просечним примањима родитеља и чланова уже породице у периоду И - ИX 2016. године од послодавца код кога је родитељ запослен. За незапослене родитеље потврда о незапослености коју издаје Национална служба за запошљавање (Напомена: Потврда из општине о просеку примања по члану домаћинства није одговарајући документ),
 • изјаву о осталим примањима кандидата и чланова уже породице, потписана од стране кандидата уз преузимање пуне моралне и материјалне одговорности (Напомена: Изјава се обавезно доставља и у случају да кандидат и чланови породице немају било каквих примања).
 • пристанак кандидата на обраду података о личности у смислу Закона о заштити података о личности,
 • пристанак за обраду података о личности чланова уже породице кандидата, у смислу Закона о заштити података о личности.

Обавештавају се кандидати који подносе молбу за доделу стипендије да се сви подаци садржани у молби и њеним прилозима сматрају подацима о личности које ће Фондација Хемофарм обрађивати у смислу Закона о заштити података о личности.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.
Конкурс је отворен од 02.11. до 22.11.2016. године.

Пријаве на конкурс и документацију кандидати за доделу стипендија су дужни да доставе лично или поштом на адресу:
Фондација ХЕМОФАРМ
Страхињића Бана 31а
11000 Београд

Додатне информације у вези конкурса можете пронаћи на званичној презентацији фондације: http://www.fondacijahemofarm.org.rs/konkursi/stipendije