Dr sc. Bojan Marković

Dr sc. Bojan Marković

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B, 209
Telefon: +381 11 3951-341
Fax: +381 11 3972-840
Email: bojan@pharmacy.bg.ac.rs 
Bojan Marković rođen je 23.04.1978. godine u Leskovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Lebanu. Diplomirao je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2001. godine. Dobitnik je stipendije Ambasade Kraljevine Norveške 2001. godine.

Od novembra 2002. godine radi na Farmaceutskom fakultetu kao asistent-pripravnik na Institutu za farmaceutsku hemiju i analitiku lekova u izvođenju praktične nastave iz predmeta: Farmaceutska hemija I, Farmaceutska hemija II i Farmaceutska hemija III.

Poslediplomske studije iz farmaceutske hemije upisao školske 2002./2003. godine. U okviru izrade eksperimentalnog dela doktorske disertacije radi na dizajnu i sintezi novih dijastereoizomernih estara antiinflamatornih kortikosteroida, kao i njihovoj fizičko-hemijskoj karakterizaciji, ispitivanju permeabilnosti i ispitivanju biološke aktivnosti.

Saradnik je na Projektu broj 142072 Ministarstva nauke Republike Srbije.

Autor je pet saopštenja na domaćim i međunarodnim Kongresima, štampanim u izvodu. Održao je predavanje „Retrometabolički pristup u dizajniranju novih lekova“ na stručnom skupu „Farmaceutska zdravstvena zaštita“, Zlatibor, april 2006.

Koautor je dopunjenog izdanja PRIRUČNIKA ZA PRAKTIČNU NASTAVU IZ FARMACEUTSKE HEMIJE I i II, Farmaceutski fakultet, Beograd 2004.

Istraživački interes: * Dizajn i sinteza novih dijastereoizomernih estara antiinflamatornih kortikosteroida

  • Fizičko-hemijska karakterizacija, permeabilnost i biološka aktivnost kortikosteroida

Jezici: engleski, francuski