Dr med. Emilija Đorović

Dijana Topalovic

Zvanje: saradnik u nastavi
Organizaciona jedinica: Katedra za patobiologiju
Prostorija: 303
Telefon: +381 11 3951-209
Fax: +381 11 3974 349
Email: edjorovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Emilija Đorović rođena je 1996. godine u Kragujevcu. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu kao nosilac Vukove diplome. Integrisane akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2015/16 i diplomirala je 2021. godine sa prosečnom ocenom 9,77. Tokom studija bila je član Centra za stručni i naučno – istraživački rad studenata (CSNIRS) Medicinskog fakulteta i student demonstrator na predmetima Medicinska biohemija sa hemijom i Patologija. Autor je dva studentska naučna rada. Od 2016. do 2018. godine bila je stipendista Ministarsta prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, a 2020. dobitnica Stipendije za izuzetno nadarene studente.

U oktobru 2021. godine upisala je Specijalističke akademske studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Biološki lekovi.

Od oktobra 2021. godine zaposlena je na Katedri za patobiologiju Farmaceutskog fakulteta Univeziteta u Beogradu u zvanju saradnika u nastavi na predmetima Patofiziologija 1 i Patofiziologija 2.


  • Đorović E. Toksični efekti polioksovolframata sa potencijalnim antidijabetičnim efektom.60. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, 21.-25.april 2019, Kopaonik, Srbija, Knjiga sažetaka, str.673.
  • Đorđević M., Đorović E., Đorđević A. Analiza kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa i dijabetesnom bolešću bubrega, Mini simpozijum, 19-23. april 2021.Beograd, Srbija, Knjiga sažetaka, str. 89.