Dr sc. Vesna Kuntić

Dr sc. Vesna Kuntić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B004
Telefon: +381 11 3951-287
Fax: +381 11 3972-840
Emailvesna.kuntic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr Vesna Kuntić je završila Farmaceutski fakultet u Beogradu (1987), magistrirala (1994) i doktorirala fizičku hemiju na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu (2000), a posledoktorske studije iz oblasti biohemije i molekularne medicine završila je na Karolinska institutu u Stokholmu, Švedska (2005). Od 1989. zaposlena je na Farmaceutskom fakultetu, prvo kao asistent, a od 2011. godine kao redovni profesor, gde predaje Fizičku hemiju i Instrumentalne metode na osnovnim studijama i Instrumentalne metode na doktorskim studijama. Bila je mentor više od 50 diplomskih radova.Autor je jednog udžbenika, a koautor jedne zbirke zadataka i jednog praktikuma. Rukovodila je izradom Kataloga opreme na Farmaceutskom fakultetu. Autor je Informatora za studente koji je štampan 2008., 2010. i 2012. godine.

Do sada je bila učesnik na 6 domaćih i jednom stranom projektu,a trenutno je saradnik na dva naučnoistraživačka projekta koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke Srbije. Krajem 2004. godine, kao uspešan istraživač za oblast Hemija, dobila je nagradu Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Srbije. Član je naučnog odbora jednog stranog časopisaScientific Review in Pharmacy.Recenzirala je veći broj radova u stranim i domaćim časopisima. Do sada je objavila preko 100 publikacija od toga 48 radova (38 u međunarodnim i 10 u domaćim časopisima). Predmet istraživanja se najvećim delom odnosi na kompleksna jedinjenja flavonoida i jona metala. Revijalni rad iz ove oblasti: Malešev D, Kuntić V., „Investigation of metal-flavonoid chelates and the determination of flavonoids via metal-flavonoid complexing reactions“, J.Serb.Chem.Soc. 72(10), 921-939, 2007 je najcitiraniji rad u ovom časopisu za petogodišnji period 2007-2011. Prema bazi podataka SCOPUS, Vesna Kuntić je do sada citirana 350 puta, H indeks =11.

U periodu od 2007. do 2012. godine obavljala je funkciju prodekana za nastavu na Farmaceutskom fakultetu. Od 2007. godine član je Komisije za obezbeđenje kvaliteta Farmaceutskog fakulteta, a od 2013. je njen predsednik. Bila je član Komisije za akreditaciju 2008. i 2013. godine. Predstavnik je rukovodstva za kvalitet. Na Univerzitetu je bila član više komisija i radnih grupa, kao i član komisija za izbor nastavnika i saradnika na Farmaceutskom i Fakultetu za fizičku hemiju.

U toku 2011. godine bila je rukovodilac (i predavač) kursa kontinuirane edukacije koji je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja pod nazivom: Radioaktivno zračenje i primena mera zaštite u slučaju akcidenta.


  • Vesna Kuntić, Miroslava Stanković, Zorica Vujić, Jasmina Brborić, Snežana Uskoković-Marković. Radioprotectors- the Evergreen Topic. Chem. Biodiversity 10(10): 1791-1803
  • Igor Bazov, Olga Kononenko, Hiroyuki Watanabe, Vesna Kuntić, Danil Sarkisyan, et al. The endogenous opioid system in human alcoholics: molecular adaptations in brain areas involved in cognitive control of addiction. Addict Biol. 18(1):161-9, 2013.
  • Vesna Kuntić, Nataša Pejić, and Svetlana Mićić. Direct Spectrophotometric Determination of Hesperidin in Pharmaceutical Preparations. Acta Chim. Slov. 59, 436-441, 2012.
  • Vesna Kuntić, Ivana Filipović, Zorica Vujić. Effects of Rutin and Hesperidin and Their Al(III) and Cu(II) Complexes on In Vitro plasma coagulation assays.Molecules, 16(2), 1378-1388, 2011.
  • Malešev D, Kuntić V. Investigation of metal-flavonoid chelates and the determination of flavonoids via metal-flavonoid complexing reactions, J. Serb.Chem.Soc. 72(10):921-939, 2007.
  • Kuntić V, Pejić N, Ivković B, Vujić Z, Ilić K, Mićić S, Vukojević V. Isocratic RP-HPLC method for rutin determination in solid oral dosage forms, Pharm. Biomed. Anal. 43:718-721, 2007.
  • Kuntić,V Stanojević M,Holclajtner-Antunović I,Uskoković-Marković S, Mioč U, Todorović M, Jovanović Т, Vukojević V. Synthesis, Characterization and Biological Activity of Aminoacid Substituted Heteropoly Tungstophosphate acid. Monatsh. Chem. 137:803-810, 2006.
  • V.Kuntić, N.Pejić, S.Mićić, D.Malešev, Z.Vujić. Determination of dissociation constants of quercetin. Pharmazie, 58(6), 439-440, 2003.
  • V.Kuntić, D.Malešev, Z.Radović and V.Vukojević. Spectrophotometric investigation of complexing reaction between rutin and titanyloxalate anion in 50% ethanol. Monaths.Chem. 131(7), 769-778, 2000.
  • Vesna S. Kuntić, Dušan L. Malešev, Zorica V. Radović, Mara M.Kosanić, Ubavka B. Mioč and Vladana B. Vukojević. Spectrophotometric Investigation of Uranil(II)-Rutin Complex in 70% ethanol. J.Agric. Food Chem. 46, 5139-5142, 1998.