Dr sc. Milica Mirić

Mr sc. Milica Mirić

Zvanje: Docent
Organizaciona jedinicaKatedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Kabinet za strane jezike u objektu V
Telefon: +381 11 3951-385
Fax: +381 11 3972-840
Emailmmiric@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Milica Mirić rođena je u Beogradu gde je završila osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Diplomirala je 1994. godine na Katedri za romanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu 2002. godine odbranila je magistarski rad Sintaksička i semantička analiza naziva lekovitog bilja u francuskom i srpskom jeziku, a 2014. godine doktorsku disertaciju Odnos jezika struke prema opštem jeziku na primeru francuskog jezika u oblasti zdravstva.

Školske 1994/1995. godine predavala je francuski jezik u École française de Belgrade. Od 1995. godine zaposlena je na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu kao nastavnik francuskog jezika. Predavala je predmet Naučno prevođenje na specijalističkim studijama iz oblasti prevođenja u organizaciji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Centra za obrazovne politike i Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT) iz Pariza. Bila je angažovana i kao honorarni nastavnik francuskog jezika u Francuskom institutu u Beogradu.

Pored izvođenja teorijske i praktične nastave na Farmaceutskom fakultetu, bavi se prevođenjem stručnih i naučnih radova iz oblasti zdravstvene struke kao i lekturom i korekturom monografskih, udžbeničkih i drugih publikacija Farmaceutskog fakulteta.

Kao stipendista francuske vlade boravila je 2002. godine u Grenoblu (Centre Universitaire d’Etudes Françaises, Université Stendhal) gde je završila staž za usavršavanje profesora francuskog jezika u oblasti nastave jezika struke, a tokom 2005. godine u Parizu (ESIT, Centre Universitaire Dauphine, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III) na stažu edukacije edukatora u oblasti prevođenja i teorije prevođenja. Bila je saradnik na projektu izrade francusko-srpskog rečnika u izdanju Zavoda za udžbenike. Bila je član organizacionog odbora Konferencije „Jezik struke: teorija i praksa“ i jedan je od urednika Zbornika radova sa ove konferencije. Član je Društva za strane jezike i književnosti Srbije čiji je bila sekretar, kao i Sekcije univerzitetskih nastavnika stranog jezika struke u kojoj je bila sekretar i koordinator za francuski jezik. Milica Mirić je sertifikovani ispitivač za DELF (Diplôme d’études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi en langue française).

Njen istraživački interes pokriva oblasti jezika struke, terminologije, leksikologije/ leksikografije i metodike nastave.

Od 2013. godine predsednik je Komisije za izdavačku delatnost Farmaceutskog fakulteta.

Govori francuski i engleski jezik. 
  • Mirić Milica, Đorović Danijela (2013): Jezik struke na univerzitetu: stavovi nastavnika stručnih predmeta, Kroz jezike i kulture, Zbornik radova sa Treće međunarodne konferencije Instituta za strane jezike (ICIFL3) i Treće međunarodne konferencije o interkulturnoj komunikaciji, Univerzitet Crne Gore, Institut za strane jezike – Podgorica, Podgorica, str. 481-488. (M33)
  • Danijela Đorović, Milica Mirić (2011): Jezičke potrebe studenata nefilološke orijentacije sagledane kroz iskustva nastavnika stručnih predmeta, Nastava i vaspitanje, vol. 60, br. 1, str. 23-35. (M24)
  • Milica Mirić (2011): Vulgarizacija nauke kao jedno od obeležja francuskog jezika struke, u Ignjačević A., Đorović D., Janković N. i Belanov M., ur., Jezik struke: izazovi i perspektive, Zbornik radova, Društvo za strane jezike i kniževnosti Srbije, Beograd, str. 125-132. (M33)
  • Milica Mirić (2009): Francuski jezik za farmaceutsku struku: problemi i perspektive, u Vučo, J. i B. Milatović, ur., Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i knjizevnosti, zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Crna Gora, str. 349-356. (M33)
  • Milica Mirić (2009): Interpretativna teorija i nastava prevođenja, u: Vučo J., Ignjačević, A. i Mirić M., ur., Jezik struke: teorija i praksa, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Beograd, str. 110-119.
  • (M33) Milica Mirić (2007): Izvori motivacije za nominaciju lekovitog bilja u francuskom i srpskom jeziku, u Language for Specific Purposes, Conference Proceedings, Univerzitet Crne Gore, Institut za strane jezike – Podgorica, Podgorica, str. 102-109. (M33)
  • Anđelka Ignjačević, Milica Brdarski (2006): Strani jezik struke i univerzitet, Primenjena lingvistika, br. 7, Beograd – Novi Sad, str. 152 – 159. (M51)
  • Parojčić D., Stupar D., Perić B., Brdarski M. (2006): Dioskoridovo delo De Materia Medica – Kritički osvrt na različite prepise i interpretacije Dioskoridovog dela De Materia Medica, Arh. farm. vol 56, str. 43 – 72. (M52)
  • Milica Mirić (2005): Analiza strukture naziva lekovitog bilja u francuskom i srpskom jeziku, Primenjena lingvistika, br. 6, knjiga treća, Novi Sad, str. 169 – 176. (M51)
  • Dusanka Parojcic, Dragan Stupar, Milica Miric (2003): La Thériaque: Médicament et Antidote, Vesalius, Vol. IX, No. 1, p. 28 – 32. (M53)