Dr sc. Valentina Radulović

Valentina Radulović

Zvanje: asistent sa doktoratom
Organizaciona jedinica: Katedra za analitičku hemiju
Prostorija: objekat A, II sprat
Telefon: +381 11 3951 271
Fax:
Email: vkokanovic@pharmacy.bg.ac.rs  

CV


Valentina Radulović rođena je 27.01.1978. godine u Paraćinu. Za postignuti uspeh u osnovnoj i srednjoj školi nagrađena je Vukovom diplomom. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2004. godine sa diplomskim radom iz oblasti Analitičke hemije sa ocenom 10. Po završetku fakulteta, obavila je pripravnički staž i položila stručni ispit za farmaceute u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije 2005. godine.

Od oktobra 2004. godine angažovana je kao saradnik na Katedri za analitičku hemiju, a 2008. godine izabrana u zvanje asistenta. Doktorske akademske studije iz Farmaceutske hemije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu upisala je školske 2007/2008. godine. Drugi put je reizabrana u zvanje asistenta 2012. godine.

Na Katedri za analitičku hemiju Farmaceutskog fakulteta aktivno učestvuje u realizaciji praktične nastave tri predmeta: Analitička hemija 1, Analitička hemija 2 i Analitička hemija u farmaceutskoj praksi (novi naziv predmeta Odabrana poglavlja analitičke hemije). Na anketama od strane studenata ocenjena je visokom ocenom (4,90). Bila je član komisija za odbranu 35 diplomskih radova.

Učesnik je na projektu br. 172033, Sinteza, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci, Farmaceutski fakultet, koji je finansiran od MNTR za period 2011- 2014.

Poseduje aktivno znanje engleskog jezika.

Oblast istraživačkog interesa obuhvata elektrohemijsko ispitivanje lekova korišćenjem različitih tipova elektroda, ispitivanje adsorpcionih svojstava i utvrđivanje redoks mehanizama elektroaktivnih molekula, razvoj i validacija elektroanalitičkih metoda za određivanje farmakološki aktivnih supstanci u doziranim farmaceutskim oblicima i biološkim uzorcima.

Do sada je objavila 5 rada (1 rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21), 1 rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22) i 3 rada u međunarodnim časopisima (M23)) i 8 saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima.  • M.M. Aleksić, V. Radulović, V. Kapetanović, V. Savić, The possibility of simultaneous voltammetric determination of desloratadine and 3-hydroxydesloratadine. Acta Chimica Slovenica 57 (2010) 686-692.
  • M.M. Aleksić, V. Radulović, N. Lijeskić, V. Kapetanović, Electrochemical response and determination of varenicline at boron doped diamond, glassy carbon and hanging mercury electrodes. Current Analytical Chemistry 8 (2012) 133-142.
  • V. Radulović, M.M. Aleksić, V. Kapetanović, An electrochemical study of the adsorptive behaviour of varenicline and its interaction with DNA. Journal of the Serbian Chemical Society 77 (2012) 1409-1422.
  • V. Radulovic, M. Aleksic, D. Agbaba, V. Kapetanovic, An Electroanalytical approach to brimonidine at boron doped diamond electrode based on its extensive voltammetric study. Electroanalysis 25 (2013) 230-236.
  • Mara M. Aleksić, Valentina Radulović, Danica Agbaba, Vera Kapetanović, An extensive study of electrochemical behavior of brimonidine and its determination at glassy carbon electrode. Electrochimica Acta 106 (2013) 75-81.

Save