Projekti

Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Zaposleni sa Katedre učestvuju u realizaciji više domaćih i međunarodnih projekata. 

Domaći projekti

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac projekta

Saradnici na projektu zaposleni na Katedri

Nosilac projekta

41012

MNTR

Interakcije ksenobiotika i uticaj na sisteme u biomedicini

Medicinski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

175036

MNTR

Biomarkeri oštećenja i disfunkcije organa

asistent Andrijana Milošević Georgiev

Farmaceutski fakultet

Univerzitet u Beogradu

175035b

MNTR

Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i  inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri

Farmaceutski fakultet

Univerzitet u Beogradu

34012

MNTR

Biljni i sintetički bioaktivni proizvodi novije generacije

dr Valentina Marinković, vanredni profesor

Tehnološki fakultet Leskovaac

Univerzitet u Nišu

34007

MNTR

Razvoj proizvoda i tehnologija koje obezbeđuju željeno oslobađanje lekovitih supstanci iz čvrstih farmaceutskih oblika

dr Valentina Marinković, vanredni profesor

Farmaceutski fakultet

Univerzitet u Beogradu

41004

MNTR

Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti (podprojekat: Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem

dr Dušanka Krajnović, vanredni profesor

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

 

Međunarodni projekti

Projekat

Naziv projekta

Saradnici na projektu zaposleni na Katedri

ISCH COST Action IS1402

Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective

dr Valentina Marinković, vanredni profesor

CA COST Action CA 15222

European Network for cost containment and improved quality of health care

dr Valentina Marinković, vanredni profesor (nacionalni koordinator)

COST Action IS1303 CHIP ME

Citizen's Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives

(Zdravlje građana kroz javno-privatne inicijative: javno zdravlje, tržište i etičke perspektive)

dr Dušanka Krajnović, vanredni profesor (nacionalni koordinator)

 

Projekat ERAZMUS+

Broj projekta

Naziv projekta

rukovodilac

Saradnici na projektu zaposleni na Katedri

Nosilac projekta

561644-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

 

Capacity Building in Higher Education Project – „Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia – ReFEEHS”

dr Dušanka Krajnović, vanredni profesor

dr Valentina Marinković, vanredni profesor

Univerzitet u Beogradu

 

Ostali projekti na kojima su učestvovali zaposleni na Katedri su:

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac projekta

Saradnici na projektu zaposleni na Katedri

Nosilac projekta

MKI

Priprema i implementacija konzervatorsko-restauratorskih mera zaštite dela bibliotečkog fonda farmakoistorijske zbirke Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: zaštitimo za buduće generacije i postanimo vidljivi na evropskoj mapi zdravstvene kulture

dr Dušanka Krajnović, vanredni profesor

  1. Jelena Manojlović

Farmaceutski fakultet

Univerzitet u Beogradu

 

 

Projekat

Naziv projekta

Saradnici na projektu zaposleni na Katedri

COST Action IS1201

Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters

(Bioetika u uslovima velikih katastrofa: pristup etičkim pitanjima izazvanim katastrofama)

dr Dušanka Krajnović, vanredni profesor

Donatorski projekat

Help us

(Centar za bioetičke studije i UNESKO Katedra za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu)

dr Dušanka Krajnović, vanredni profesor

 

Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo realizovala je i sledeće donatorske projekte farmaceutskih kompanija i apoteka:

  1. Pilot-projekat „Promocija zdravlja i prevencija bolesti žena“ uspešno je realizovan kroz primarnu zdravstvenu zaštitu (PZZ) (farmaceutsku i lekarsku praksu) Beograda u periodu april 2006. - mart 2007.
  2. Projekat „Promocija zdravlja i prevencija bolesti žena Srbije kroz farmaceutsku praksu“ sproveden je u periodu april 2008. - april 2009. godine i obuhvatio je severni, centralni i južni deo Srbije.

Rezultat aktivnosti brojnih saradnika projekta, a najvećim delom nastavnika i saradnika Katedre za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo jeste knjiga „Zdravlje žena u Srbiji - Promocija zdravlja, prevencija bolesti i terapija“ čije su urednice Ljiljana Tasić i Katarina Ilić,  a izdavač Farmaceutski fakultet 2009. godine.