Projekti

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju ostvaruje naučnu saradnju sa brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Zaposleni sa Katedre za mikrobiologiju i imunologiju trenutno učestvuju u realizaciji više projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 

Pregled projekata osnovnih istraživanja koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima učestvuju zaposleni na Katedri za mikrobiologiju i imunologiju (rukovodioci projekata su nastavnici Farmaceutskog fakulteta):

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na projektu (zaposleni na Katedri)

Realizatori projekta

Medicina 175050

Plastičnost imunskog sistema tokom starenja:imunomodulatorni potencijal estrogena

dr Gordana Leposavić

dr Nevena Arsenović  Ranin

dr Zorica Stojić Vukanić

dr Biljana Bufan

Farmaceutski fakultet

Biologija

173021

Ispitivanje lekovitog potencijala biljaka: morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija

dr Nada Kovačević

dr Marina Milenković

Farmaceutski fakultet

Medicina

175076

Bihejvioralni efekti ponavljane primene novosintetisanih supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABA A receptora: poređenje sa standardnim psihofarmakološkim lekovima

dr Miroslav Savić

Dr Ivan Jančić

Farmaceutski fakultet


Pregled projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije na kojima učestvuju zaposleni na Katedri za mikrobiologiju i imunologiju a čiji nosilac nije Farmaceutski fakultet :

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na projektu (zaposleni na Katedri)

Realizator projekta

Biologija

173019

Geni i molekularni mehanizmi u osnovi probiotičke aktivnosti laktobacila

dr Milan Kojić

dr Brankica Filipić

dr Marina Milenković

dr Jelena Antić Stanković

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

Medicina

175011

Modifikatori fiziološkog odgovora u fiziološkim i patofiziološkim stanjima

dr Zorica Juranić

Dr Jelena Antić Stanković

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Medicina

175039

Fenotipski i genotipski markeri virulencije i rezistencije na antibiotike kod bakterija uzročnika vanbolničkih infekcija

Dr Lazar Ranin

Dr Dragana Božić

Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

 

Pregled međunarodnih projekata u čijoj realizaciji učestvuju nastavnici i saradnici Katedre:

Broj projekta

Naziv projekta

Program finansiranja

Nosilac projekta

Kordinator/učesnik

COST BM 1406

Ion Channels and Immune Response toward a global understanding of immune cell physiology and for new therapeutic approaches

COST projekat EU

University of Tours UFR Medicine

Francuska

dr Jelena Antić Stanković

COST CA15114

Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)

COST projekat EU

European Cooperation in Science and Technology

Chair: Francy Crijns

dr Marina Milenković

CRP/SRB15-02

Survey for antimicrobials effective against carbapenem-resistant Gram-negative bacteria

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Italy, Collaborative Research Programme (CRP)

Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

dr Brankica Filipić